Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Laboratórne monitorovanie liečby priamymi orálnymi antikoagulanciami
Matej Samoš, Ján Staško, Ingrid Škorňová, Lucia Stančiaková, Tomáš Bolek, Barbora Korpallová, Lukáš Urban, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2018
Priame orálne antikoagulanciá rozšírili možnosti farmakologickej prevencie cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulovou fibriláciou predsiení. Výhodou týchto liekov je ich predpokladateľnejší farmakokinetický a farmakodynamický profil v porovnaní s antagonistami vitamínu K aj skutočnosť, že rutinné monitorovanie účinnosti liečby nie je potrebné. Napriek uvedenému pribúdajú správy o vhodnosti laboratórneho monitorovania týchto liekov aspoň vo vybraných skupinách pacientov, pretože terapeutické koncentrácie týchto liekov s najväčšou pravdepodobnosťou korelujú s rizikom ischemických a krvácavých príhod na liečbe novými orálnymi antikoagulanciami. Štandardné koagulačné testy sa nezdajú dostatočne citlivé a klinicky použiteľné pri monitorovaní koncentrácií/aktivity priamych orálnych antikoagulancií. Vzhľadom na uvedené bude v tejto indikácii nevyhnutné použitie špecifickejších testov, z nich niektoré boli už pomerne dobre etablované v klinickej praxi. Tento článok sumarizuje súčasné možnosti laboratórneho monitorovania liečby priamymi orálnymi antikoagulanciami.

Laboratory monitoring the direct oral anticoagulants therapy
Direct oral anticoagulants have extended the approaches for pharmacologic prevention of stroke and systemic embolism in patients with non-valvular atrial fibrillation. These agents expose several advantages compared to vitamin K antagonists, such as more predictable pharmacokinetic and pharmacodynamic profile, and a fact, that there is no need for routine laboratory monitoring of these agents However, there are several reports regarding the benefits of laboratory assessment of these agents in chosen sub-populations of patients, as on-treatment levels/acidity of these agents probably correlates with the risk of adverse ischemic and bleeding events on direct oral anticoagulants therapy. In addition, standard coagulation tests seem not to be sensitive enough for this assessment; thus, more specific coagulation tests should be probably used to do so. There are several novel tests already established in clinical practice for the laboratory assessment of direct oral anticoagulants. This article summarizes current approaches for laboratory monitoring the direct oral anticoagulants.
Keywords: direct oral anticoagulants, Hemoclot® Thrombin Inhibitor Assay, chromogenic anti-Xa analysis
priame orálne antikoagulanciá test inhibície trombínu Hemoclot® chromogénna anti-Xa analýza
Interná med. 2018; 18 (9): 391-395
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by