Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: RôZNE
Landiolol – štyri roky v intenzivistickej praxi na Slovensku
Juraj Dúbrava
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2020
Landiolol je i. v. betablokátor s unikátnym farmakologickým profilom (krátky nástup účinku, ultrakrátky polčas, najvyššia β1-selektivita), minimálnym vplyvom na krvný tlak a len limitovaným negatívnym inotropným efektom. Tieto špecifiká ho predurčujú na použitie u kriticky chorých s tachyarytmiami (fibrilácia predsiení, flutter predsiení, nekompenzačné sínusové tachykardie) v intenzivistickej praxi. Okrem prioritnej redukcie srdcovej frekvencie má významný efekt na verziu fibrilácie predsiení na sínusový rytmus. Landiolol je jediný i. v. betablokátor použiteľný u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním a/alebo hypotenziou. Publikácia prezentuje aktuálne poznatky o landiolole pre prax.

Landiolol – four years in intensive care practice in Slovakia
Landiolol is the intravenous beta-blocker with an unique pharmacological profile (fast onset of the effect, very short half-time, highest β1-selectivity), minimal blood pressure lowering effect and only limited negative inotropic effect. These features predetermine it for use in critically ill patients with tachyarrhythmias (atrial fibrillation, atrial flutter, non-compensatory sinus tachycardia) in intensive care practice. In addition to priority heart rate reduction, it also significantly increases the rate of atrial fibrillation conversion to sinus rhythm. Landiolol is the only intravenous beta-blocker, usable in patients with congestive heart failure and/or hypotension. The publication presents current knowledge about landiolol for practice.
Keywords: landiolol, atrial fibrillation, acute heart failure, sepsis, ventricular tachyarrhythmias
landiolol fibrilácia predsiení akútne srdcové zlyhávanie sepsa komorové tachyarytmie
Interná med. 2020; 20 (4): 179-182
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by