Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Laparoskopia
Laparoskopická resekcia obličkových cýst
Ján Ľupták, Michael Vraný, Ján Švihra, Boris Eliáš, Ján Kliment jr., Roman Tomaškin
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Cieľ: Transperitoneálna a retroperitoneálna laparoskopická resekcia obličkových cýst je alternatívnou liečebnou metódou otvorených operácií. Cieľom práce bolo vyhodnotiť výsledky laparoskopických operácií obličkových cýst. Materiál a metódy: Autori prezentujú retrospektívnu analýzu 18 pacientov vo veku 38 - 67 rokov (medián 52,6 roka) operovaných na Urologickej klinike v období r. 2004 - 2007, ktorí mali urobenú laparoskopickú resekciu obličkových cýst. Pacienti mali pred operáciou zavedený ureterálny katéter pre možnosť overenia komunikácie cysty s dutým systémom obličky. Operačný výkon sme robili v lumbotomickej polohe a použili sme 3 alebo 4 porty (2 x 10 mm a l - 2 x 5 mm). Lokalizácia portov bola podľa použitého prístupu (pri transperitoneálnom prístupe pod rebrovým oblúkom, pri retroperitoneálnom prístupe medzi prednou a zadnou axilárnou čiarou a medzi dolným okrajom 12. rebra a crista iliaca.). Výsledky: Štyria pacienti (22,2 %) z 18 boli operovaní transperitoneálnym prístupom a u ostatných 14 (77,8 %) pacientov bol použitý retroperitoneálny prístup. Dvom pacientom (11,2 %) operovaných transperitoneálnym prístupom bola súčasne urobená homolaterálna adrenalektómia. Dvaja pacienti (11,2 %) mali recidívu cysty po neúspešnej sklerotizácii cysty na inom pracovisku. Operačný čas bol 48 - 163 min. (medián 94 min.) a veľkosť odstránenej cysty bola 45 - 93 mm (medián 78,3 mm). Lokalizácia cysty bola v dolnom póle u 5 (27,8 %), v hornom póle u 5 (27,8 %) a v strednej časti u 8 (44,4 %) pacientov. Vážnejšiu komplikáciu (urinóm so septickým stavom) mal jeden pacient (5,5 %). Priemerná doba hospitalizácie bola 4,4 dňa (2 - 21 dní) u posledných 7 pacientov 3,1 dňa (1 - 4 dni). Záver: Laparoskopická resekcia obličkových cýst je moderná liečebná metóda s nízkou morbiditou, vysokou úspešnosťou liečby, krátkou dobou hospitalizácie a rýchlym návratom do pracovného pomeru.
laparoskopia obličkové cysty resekcia
Klin. urol. 2007; 3 (2): 93 - 98
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by