Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Liečba artériovej hypertenzie fixnou kombináciou antihypertenzív – nielen pokles krvného tlaku, ale aj komplexná kardiorenálna ochrana výsledky vedeckého programu dual protection
Daniel Pella
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2010
Fixná kombinácia perindopril arginínu a indapamidu bola overená širokou medicínou založenou na dôkazoch. Viaceré štúdie jednoznačne potvrdili nielen signifikantné antihypertenzívne pôsobenie tejto kombinácie v celom spektre dávkovania, ale aj komplexnú kardiorenálnu ochranu (najmä v štúdiách ADVANCE, PREMIER, PROGRESS, PICXEL a HYVET). Cieľom vedeckého programu DUAL PROTECTION (ReDUkcia kArdiovaskuLárneho rizika a zlepšenie kvality života Pacientov s aRtériOvou hyperTEnziou pomoCou ekfekTÍvnej Originálnej aNtihypertenzívnej liečby) bolo potvrdiť silu antihypertenzívneho pôsobenia perindopril arginínu a indapamidu podávaných vo fixnej kombinácii bez ohľadu na stupeň kardiovaskulárneho rizika a pridružené komorbidity. V celom súbore liečených pacientov (n = 2 468) došlo po 4 mesiacoch liečby k štatisticky signifikantnému poklesu systolického tlaku (STK) zo 155,99 ± 12,24 mmHg na 131,11 ± 9,14 mmHg (p < 0,001) a diastolického tlaku (DTK) z 94,80 ± 7,61 mmHg na 80,50 ± 5,67 mmHg (p < 0,001). Miera poklesu krvného tlaku bola porovnateľná v rôznych podskupinách pacientov bez ohľadu na prítomnosť diabetu 2. typu, mikroalbuminúrie či hypertrofie ľavej komory srdca. Nežiaduce účinky boli vo všeobecnosti veľmi zriedkavé a mierne. Okrem toho nedošlo k signifikantným zmenám sledovaných bezpečnostných laboratórnych parametrov počas celého obdobia vedeckého programu. Kvalita života pacientov (sledovaná dotazníkovou metódou) sa signifikantne zlepšila na konci vedeckého programu v porovnaní so vstupnou návštevou (p < 0,001). Na záver - liečba fixnou kombináciou perindopril arginínu a indapamidu bola efektívna a bezpečná u pacientov s arteriálnou hypertenziou vo všetkých kategóriách kardiovaskulárneho rizika, bez ohľadu na pridružené komorbidity.
artériová hypertenzia perindopril arginín indapamid DUAL PROTECTION
Interná med. 2010; 10 (11): 563-569
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by