Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Liečba pacientov s periférnym artériovým ochorením pomocou inhibície PCSK-9
Andrej Dukát, Eliška Kubíková, Milan Kriška, Martin Kužma, Peter Gavorník, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Pacienti s periférnym artériovým ochorením predstavujú skupinu, ktorá má veľmi vysoké riziko následných závažných kardiovaskulárnych príhod. Táto skupina pacientov má závažné polyvaskulárne postihnutie. Má tiež výrazne vysokú morbiditu, predovšetkým v obraze akútnej ischémie končatiny, potreby urgentnej periférnej revaskularizácie alebo aj akútnej amputácie končatiny. V medicíne dôkazov máme v tejto skupine pacientov relatívne málo údajov o liečbe, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvnila riziko vzniku infarktu myokardu, mozgovo-cievnej príhody či následných akútnych príhod na dolnej končatine. V súčasnosti po získaní informácií z biologickej liečby dyslipidémie u týchto pacientov máme nové informácie o tom, že dosiahnutie veľmi nízkych cieľových hodnôt LDL-cholesterolu môže byť u nich kľúčom v sekundárnej prevencii.

Treatment of patients with peripheral arterial disease by inhibiting PCSK-9
Patients with peripheral arterial diseade represent the group with very high risk of major cardiovascular events. This patient’s group have severe polyvascular disease. It has high mortality, especially of acute limb ischemia, urgent peripheral revascularization, or acute limb ambupation. Evidence based medicine brings only several results about treatment approaches in this group of patients influencing their risk of acute myocardial infarction, stroke, or acute limb events. At present after obtaining informations of biologic dyslipidemia treatment we have new informations showing that low LDL-cholesterol levels may be the keypoint of their secondary prevention.
Keywords: atherosclerosis, peripheral arterial disease, dyslipidemia, therapy
ateroskleróza periférne artériové ochorenie dyslipidémia liečba
Interná med. 2018; 18 (3): 115-116
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by