Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Lymfadenektómia pri lokalizovanom a lokálne pokročilom karcinóme prostaty – indikácie a odporúčaný rozsah disekcie
Ivan Minčík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Odstránenie panvových lymfatických uzlín – pelvická panvová lymfadenektómia (pelvic lymph node dissection, PLND), sa stala integrálnou súčasťou radikálnej prostatektómie pre karcinóm prostaty od obdobia, keď túto metódu v roku 1980 zaviedol P. Walsh a ďalší autori(1,2). Napriek nedávnym ďalším zlepšeniam zobrazovacích metód PNLD zostáva zlatým štandardom pri určení uzlinového stagingu. Ostáva však dôležitá diskusia o tom, aká extenzívna by PLND mala byť. Ako potvrdili mnohí autori, šanca na nájdenie pozitívnych lymfatických uzlín je proporcionálna rozsahu
PNLD. Diagnostický a terapeutický benefit PLND ostáva naďalej kontroverznou oblasťou. Pacienti, ktorí podstúpia
extenzívnu (rozšírenú) PLND (extended Pelvic Lymph Node Dissection, ePLND) majú presnejšie stanovený staging
(či sú uzliny pozitívne, alebo negatívne).

Lymphadenectomy at localized and locally advanced prostatic carcinoma – indications and recommended extent of dissection
Removal of pelvic lymphatic nodes – pelvic lymphadenectomy (Pelvic Lymph Node Dissection, PLND), became an integral part of radical prostatectomy for the prostate carcinoma since the time this method P. Walsh and other authors(1,2) implemented in 1980. Despite recent further improvements in the imaging methods PNLD stays a golden standard for detection of nodular staging. There is still an ongoing important discussion on how extensive PNLD should be. As many authors confirmed the chance to find positive lymph nodes is proportionate to the extent of PNDL. The diagnostic and therapeutical benefit of PLND stays still a controversial part. Patients who undergo extensive (extended) PLND (extended Pelvic Lymph Node Dissection, ePNLD) have more exactly stated staging (if nodes are positive or negative).
Keywords: localized carcinoma of the prostate, surgical treatment, lymphadenectomy, indications


lokalizovaný karcinóm prostaty chirurgická liečba lymfadenektómia indikácie
Klin urol 2021; 17 (1): 13 - 19
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by