Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Malé karcinómy a solídne lézie obličiek – diagnostická a prognostická dilema kontroverzie bioptického protokolu solídneho ložiska
Peter Weibl, Ivan Lutter, Milan Obšitník, Peter Lengyel, Ferdinand Kiss, Jozef Gembeš, Svetozár Náter, Martin Blažek, Boris Kollárik, Martin Romančík, Ján Breza
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2008
Úvod: Malé solídne ložiská obličiek sú v súčasnosti diagnostickou dilemou, pretože na samotnom CT alebo MRI vyšetrení nevykazujú jednoznačné známky agresivity. Cieľom uvedeného prehľadového článku je zhrnúť problematiku malých nádorov obličiek so zameraním na ich diagnostiku a prognózu. Materiál a metódy: Informácie boli získané prostredníctvom Medline/Medscape počítačového vyhľadávania a na základe manuálneho vyhľadávania bibliografických údajov. Výsledky: Primárne miesto v diagnostike zastávajú USG a CT/MRI. Význam biopsie solídneho renálneho ložiska sa v poslednom čase čoraz viac presadzuje, práve pre signifikatný nárast benígnych lézií u pacientov, ktorí podstúpili radikálnu alebo parciálnu nefrektómiu pre vysoko suspektný nález karcinómu obličky (RCC). Jednou z hlavných príčin je fakt, že patologické postkontrastné vysycovanie na CT alebo MRI majú aj onkocytómy, atypické angiomyolipómy, adenómy a komplexné cysty. U niektorých pacientov aj malé RCC (< 4 cm v priemere) progredujú rýchlejšie a majú nepriaznivé histopatologické parametre. Záver: Snaha odlíšiť a vyselektovať tieto nádory, vedie k zadefinovaniu nových prognostických parametrov a k vytvoreniu matematických integračných systémov, za účelom lepšie predpovedať prognózu pacientov a biologické správanie nádorov obličiek. Inkorporácia relevantných prognostických parametrov a molekulárnych markerov do integračných systémov a novej TNM klasifikácie, umožní do budúcnosti lepšie stratifikovať pacientov s RCC, ako to umožňuje posledná TNM klasifikácia.
karcinóm obličky solídne lézie obličiek biopsia prognostické faktory
Klin. urol. 2008; 4 (1): 19 - 23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by