Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Manažment dyslipidémií u seniorov
Fábryová Ľubomíra
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2021
Vek je významným neovplyvniteľným rizikovým faktorom kardio-cerebrovaskulárnych ochorení podmienených aterosklerózou aj v populácii staršieho veku. V klinickej praxi sa musíme snažiť o minimalizáciu ovplyvniteľných kardiovaskulárnych rizikových faktorov vrátane dyslipidémie. Staršia populácia bola donedávna vylúčená z prebiehajúcich randomizovaných klinických štúdií s hypolipidemickou liečbou. U staršej populácie sú poruchy metabolizmu lipidov často podceňované a suboptimálne liečené. Na základe súčasných odporúčaní vek nie je kontraindikáciou správnej hypolipidemickej liečby, aj starší pacienti profitujú z redukcie individuálneho kardiovaskulárneho rizika, musíme však väčší dôraz klásť na personalizáciu a bezpečnosť hypolipidemickej liečby pri zohľadňovaní viacerých faktorov, ako sú komorbidity a kvalita života.
Tab. 8, Cit. 31

Management of dyslipidemias in the elderly
Age is a significant unmodifiable risk factor for atherosclerosis-related cardio-cerebrovascular disease even in the elderly population. In clinical practice, we must strive to minimize modifiable cardiovascular risk factors, including dyslipidemia. Until recently, the elderly population was excluded from ongoing randomized clinical trials with hypolipidemic therapy. In the elderly population, lipid metabolism disorders are often underestimated and suboptimally treated. Based on current recommendations, age is not a contraindication to proper hypolipidemic treatment, and elderly patients also benefit from a reduction in individual cardiovascular risk, but we must place more emphasis on personalization and safety of hypolipidemic treatment, taking into account several factors such as comorbidities and quality of life.
Keywords: dyslipidemia in the elderly, non-pharmacological treatment, pharmacological treatment, primary and secondary prevention, statins, ezetimibe, PCSK9 inhibitors, fibrates, omega 3 fatty acids, combination hypolipidemic treatment
Tab. 8, Ref 31


dyslipidémia v séniu nefarmakologická liečba farmakologická liečba primárna a sekundárna prevencia statíny ezetimib inhibítory PCSK9 fibráty omega-3 mastné kyseliny kombinovaná hypolipidemická liečba
Interná med. 2021; 21 (4): 169-176
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by