Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Manažment hyperaktívneho močového mechúra na slovensku v roku 2011
Ján Švihra1, Ivana Zigová2, Milan Švec3, Eva Šulcová4
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
Cieľ: Analýza rozdielov medzi pohlaviami vo výskyte, rizikových faktoroch, diagnostike a liečbe hyperaktívneho močového mechúra (OAB) na Slovensku. Materiál a metódy: Vstupné kritériá multicentrickej prierezovej štúdie zahrnuli hyperaktívny močový mechúr, vek vyšší ako 18 rokov a primerané kognitívne funkcie. Vylučujúce kritériá boli: chýbajúca spolupráca pacienta, trvalá alebo intermitentná katetrizácia, fistuly močových ciest. Pacienti mali vyhodnotené demografické a subjektívne charakteristiky o hyperaktívnom močovom mechúre a dotazník OAB-V8. Objektívne charakteristiky tvorili základné vyšetrenia dolných močových ciest. Podrob- ná analýza hodnotila aktuálnu konzervatívnu, medikamentóznu alebo chirurgickú liečbu. Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 2003 pacientov zo 77 urologických alebo gynekologických ambulancií, vyhodnotených bolo 1945 pacientov, z toho 814 mužov (41,9 %) a 1131 žien (58,1 %). Priemerný vek populácie dosiahol 60,2 ± 12,3 roka (roz- sah 18-93 rokov). Muži mali signifikantne vyššiu frekvenciu močenia počas 24 hodín ako ženy (11,9 vs. 11,5; p < 0,05), viac noktúrií (3,3 vs. 2,9; p < 0,01) naopak, ženy mali častejšie urgentnú inkontinenciu moču (1,2 vs. 2,5; p < 0,01). Muži s vyššou hmotnosťou mali väčšie riziko vzniku OAB ako ženy (OR 3,91; 95 % CI 3,14 - 4,87), mladšie ženy ako 65 rokov mali vyššie riziko vzniku OAB ako muži (OR 2,63; 95 % CI 2,18 - 3,18). Celkové skóre OAB-V8 dosiahlo 22,4 ± 7,0, závažná hodnota skóre (OAB-V8 > 15) bola dosiahnutá v 81,2 % prípadov. Záver: Štúdia potvrdila rozdiely v pohlaví, lebo muži mali častejšie noktúriu a časté močenie, naopak, ženy urgentnú inkonti- nenciu moču. Diagnostika a liečba OAB bola vykonaná štandardne podľa klinických návodov.
hyperaktívny močový mechúr diagnostika liečba rizikové faktory
Klin. urol. 2012; 8 (1): 39-43
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by