Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment infantilných hemangiómov v praxi všeobecného lekára pre deti a dorast
Terézia Kráľová, Michaela Murgašová, Marek Pršo, Zuzana Michnová, Lýdia Zúbriková, Peter Bánovčin
Infantilné hemangiómy (IH) sú najčastejšími benígnymi vaskulárnymi tumormi u detí. Aj keď ich diagnostika je vo väčšine prípadov jednoduchá – postačuje dôkladne odobratá anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, často sa zamieňajú s inými kožnými nálezmi či cievnymi malformáciami. IH sa objavujú u detí v novorodeneckom a dojčenskom období. V ich liečbe majú nezastupiteľné miesto betablokátory. Na uľahčenie správneho manažmentu IH v ambulantnej praxi všeobecného lekára pre deti a dorast, bol vyvinutý jednoduchý skórovací systém – IHReS (z angl. Infantile Hemangioma Referral Score).

Management of infantile hemangiomas in the practice of a general practitioner
Infantile hemangiomas (IHs) are the most common benign vascular tumors in children. Although their diagnosis is simple in the majority of cases – usually thoroughly taken medical history and physical examination are sufficient, they are often confused with other skin lesions or vascular malformations. IHs appear in the children in the newborn and infant period. Beta-blockers have an irreplaceable place in the treatment of IHs. A simple scoring system – IHReS (Infantile Hemangioma Referral Score) was developed to facilitate the correct management of IHs in the outpatient practice of a general practitioner.
Keywords: infantile hemangiomas, diagnosis, beta-blockers, IHReS
infantilné hemangiómy diagnostika betablokátory IHReS
Pediatria (Bratisl.) 2022; 17 (4): 185-189
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by