Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Manažment malých obličkových más
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Problematika malých renálnych más (SRMs – small renal masses) sa stáva čoraz aktuálnejšou aj v dôsledku zdokonaľovania zobrazovacích postupov. Prevažná väčšina obličkových hmôt je dnes diagnostikovaná v iniciálnom klinickom štádiu a predstavuje pre pacientov a lekárov náročnú výzvu s možnosťou viacerých spôsobov liečby. To platí najmä u starších a medicínsky zložitých pacientov, ktorí sa radšej vyhýbajú potenciálne morbídnej chirurgickej liečbe. SRMs možno liečiť chirurgickým zákrokom šetriacim nefróny, radikálnou nefrektómiou, abláciou tumoru alebo aktívnym dohľadom v závislosti od charakteristík tumoru, charakteristík pacientov a preferencií pacienta. Škody spôsobené nadmernou diagnózou a nadmerným liečením sú rôzne a v súčasnosti existuje väčšia zodpovednosť za to, aby lekári tieto riziká rozpoznali a aby pacientom poskytovali náležité poradenstvo. Spoločné rozhodovanie a lepšie nástroje na selekciu pacientov nakoniec pomôžu pri výbere liečby a minimalizácii chorobnosti u pacientov s diagnostikovanou SRM.

Management of small renal masses
The issue of small renal masses (SRMs) is becoming more and more topical, also due to the improvement of imaging procedures. Most renal masses are now diagnosed at a low clinical stage and present patients and clinicians with the demanding challenge of multiple treatment options. It is especially true in the elderly and medically complex patients who prefer avoiding potentially morbid surgical treatment. SRMs can be treated with nephron-sparing surgery, radical nephrectomy, tumour ablation, or active surveillance depending on tumour features, patients’ characteristics, and patient preferences. The harms resulting from both overdiagnosis and overtreatment are diverse. There is now a greater onus on clinicians to recognize these risks and appropriately counsel patients. Shared decision making and better patient selection tools will ultimately help guide treatment choice and minimize the morbidity in patients diagnosed with SRMs.
Keywords: small renal masses, diagnosis, treatment, prognosis


malé obličkové masy diagnostika liečba prognóza
Klin urol 2021; 17 (1): 20 - 24
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by