Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Manažment pacientov s gastroenteropankreatickými neuroendokrinnými nádormi
Soňa Kiňová, Margita Pirošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2020
Gastroenteropankreatické neuroendokrinné tumory (GEP-NET) sú klasifikované na základe hormonálnej produkcie nádorových buniek na funkčné a nefunkčné. Hormonálna produkcia v prípade funkčných nádorov modifikuje klinický obraz ochorenia. Liečba dobre diferencovaných NET zahŕňa chirurgickú resekciu, debulking, biologickú liečbu a liečbu rádionuklidmi. Pri málo diferencovaných NET a neuroendokrinných karcinómoch je indikovaná chemoterapia. Komplexná liečba vedie k predĺženiu prežívania pacientov aj k zlepšeniu kvality ich života. Na diagnostike a liečbe sa podieľa multidisciplinárny tím špecialistov.

Management patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors
Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP NET) are classified on basis of hormonal production to functional and nonfunctional. Production of hormones in functional tumors modified clinical picture. Treatmen of good differentiated tumors include surgical resection, debulking, biological therapy a peptid receptor radionuclide therapy. In less differentiated NETs and neuroendocrine carcinomas is indicated chemotherapy. Complex treatment conduces to prolongation of patient survival and also improves quality of life. Diagnostic and treatment is shared by multidisciplinary team of specialist.
Keywords: neuroendocrine tumors, carcinoid syndrome, somatostatin analogues, peptide receptor radionuclide treatment, biological treatment
neuroendokrinné nádory karcinoidový syndróm somatostatínové analógy peptidová receptorová rádionuklidová terapia biologická liečba
Interná med. 2020; 20 (11): 469-472
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by