Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Manažment stabilnej koronárnej choroby
Ivana Šoóšová
Koronárna choroba je jedna z hlavných príčin úmrtnosti dospelej populácie vyspelých krajín, Slovensko nevynímajúc. Prehľadová práca rozoberá diagnostické a terapeutické postupy, ktoré sa uplatňujú v klinickej praxi v rámci manažmentu pacientov so suspektnou alebo dokumentovanou stabilnou koronárnou chorobou. Dôraz sa kladie na diferenciálnu diagnostiku ochorenia v praxi ambulantného kardiológa alebo internistu. Nevyhnutnou súčasťou manažmentu je návrh optimálnej terapie – od režimovej cez farmakologickú až po stratégiu invazívnej diagnostiky a potenciálnej radikálnej liečby. Dôležité je aj dlhodobé sledovanie osôb s koronárnou chorobou, pričom len určitá časť pacientov patrí do starostlivosti kardiológa. Hlavným cieľom adekvátneho manažmentu pacientov je redukcia mortality a zlepšenie kvality ich života.

Management of stable coronary artery disease
Coronary artery disease is one of the leading causes of adult mortality in developed countries including Slovakia. This review deals with diagnostic and therapeutic procedures that are applied in clinical practice within the management of patients with suspected or documented stable coronary artery disease. The emphasis is given on differential diagnosis of the disease in the outpatient clinical practice of cardiologists or internists. An essential part of the management is the proposal of an optimum therapy – from lifestyle regimen through pharmacological therapy to the strategy of invasive diagnosis and potential radical treatment. A very important task in the management is also the long-term follow-up of patients with coronary artery disease, with only some of them belonging to the special cardiologist care. The main purpose of the correct and adequate disease management remains the reduction of mortality and improvement of their quality of life.
Keywords: coronary artery disease, diagnosis, therapy, long-term management
stabilná koronárna choroba diagnostika liečba dlhodobý manažment
Kardiol. Prax 2019; 17 (3): 113-118
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by