Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Manažment STEMI – situácia na Slovensku
Martin Studenčan
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Najdôležitejším zdrojom informácií o manažmente pacientov so STEMI a AKS vôbec na Slovensku je od roku 2007 register SLOVAKS, ktorého správcom je Slovenská kardiologická spoločnosť. V roku 2015 na Slovensku prebehol posledný periodický prieskum registra SLOVAKS venovaný manažmentu pacientov s AKS, pričom podiel STEMI predstavoval 32,5 %. Ďalších 1,6 % pacientov malo na EKG obraz BĽTR. V kategórii STEMI primárna reperfúzna liečba bola vykonaná u 73 % pacientov (pPKI 70,7 %, fibrinolýza 2,34 %). Medián celkového ischemického času bol 230,5 min. Zo všetkých prípadov pPKI bolo až 36,6 % vykonaných mimo odporúčaného hraničného časového limitu (do 120 min. od EKG) a 65 % mimo optimálneho časového limitu (do 90 min. od EKG). Na zbytočných časových stratách malo rozhodujúci časový podiel váhanie pacientov (medián intervalu symptómy-EKG 110 min.) a transport pacientov, keďže až 35 % STEMI bolo dopravených ku primárnej PKI formou sekundárneho transportu. Hospitalizačná letalita STEMI bola 5,77 %. Od roku 2017, pod gesciou MZ SR, bola na Slovensku celoplošne zavedená komunikačná technológia, ktorá na princípe telemedicíny, v režime 24/7, umožňuje okamžitú hlasovú a aj obrazovú (EKG) konzultáciu medzi záchranárom v teréne a kardiológom v kardiocentre. Podľa výsledkov pilotného projektu má technológia výrazný potenciál znížiť podiel nežiaducich sekundárnych transportov, a predovšetkým skrátiť celkový ischemický interval u pacientov so STEMI, čím je možné ovplyvniť prognózu pacientov. Výzvou pre zdravotníkov zostáva zavedenie, resp. znovu zavedenie prednemocničnej trombolytickej liečby u pacientov, ktorí nespĺňajú kritériá pre vykonanie pPKI v odporúčanom časovom limite.

STEMI management in SlovakiaSince 2007, the most important source of information on STEMI (and ACS as such) patient management in Slovakia has been the SLOVAKS register, which is administered by the Slovak Society of Cardiology. In 2015, the latest periodic survey of the SLOVAKS register was carried out in Slovakia. This survey focused on the management of 1,704 ACS patients, with the STEMI patients share representing 32.5 %. Another 1.6 % of patients had LBBB on ECG. In the STEMI category, primary reperfusion treatment was performed in 73 % of patients (pPCI 70.7 %, thrombolysis 2.34 %). The median of the total ischaemic time was 230.5 minutes. Up to 36.6 % of all pPCIs were performed out of the recommended maximum time interval (within 120 min of ECG diagnosis) and 65 % out of the recommended optimal time interval (within 90 min of ECG diagnosis). The main reasons for avoidable time delay were hesitation of patients (median of symptoms-to-ECG interval: 110 min) and transportation of patients, since up to 35 % of STEMI patients were admitted to pPCI centres via secondary transportation. Hospital mortality of STEMI patients was 5.77 %. Since 2017, under the auspices of the Ministry of Health of the Slovak Republic, a nation-wide communication technology has been deployed in Slovakia providing, based on the 24/7 telemedicine principles, an instant voice and visual (ECG) consultation between a field rescuer and a cardiologist in a cardiology centre. According to the results of the pilot project, the above technology has a significant potential to reduce the proportion of unwanted secondary patient transportation and, in particular, reduce the overall ischemic interval in STEMI patients, which can affect the patient prognosis. The challenge for health care professionals is the introduction, or re-introduction, of pre-hospital thrombolytic treatment in patients who do not meet the criteria for performing pPCI 
within the recommended time limit.
Keywords: Acute coronary syndrome, STEMI, UA, NSTEMI, management, time intervals, primary PCI, risk stratification
akútny koronárny syndróm STEMI NAP NSTEMI manažment časové intervaly primárna PKI stratifikácia rizika
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 137-141
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by