Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
MANAŽMENT VEDENIA PôRODOV S NALIEHANÍM PLODU PANVOVÝM KONCOM V KYSUCKEJ NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČADCA S RETROSPEKTÍVNOU ANALÝZOU DÁT
S. KOVÁČ, T. BIELIK
SÚHRN
Cieľ: Vedenie pôrodov s plodom naliehajúcim panvovým koncom má svoje špecifiká. V snahe minimalizovať perinatálne a materské riziká je potrebné zvoliť adekvátny individuálny prístup. V minulosti sa pôrody plodu s naliehaním panvovým koncom viedli prevažne vaginálne. Výsledky niektorých prelomových štúdií výrazne ovplyvnili odklon od spontánnych pôrodov. Postupne sa však vo svete volil prísnejší výber rodičiek vhodných na spontánny pôrod plodu naliehajúceho panvovým koncom.
Výsledky: Na základe odporúčaných postupov odborných spoločností sme sa snažili priblížiť manažment vedenia pôrodov plodu s naliehaním panvovým koncom v okresnej nemocnici s následnou analýzou dát za obdobie od septembra 2019 do konca roka 2021. Za kľúčové považujeme využívanie protokolu, pomocou ktorého po splnení jednotlivých podmienok a vylúčení kontraindikácií sa snažíme viesť pôrody s plodom naliehajúcim panvovým koncom aj spontánne.
Záver: Vďaka striktnejšej selekcii pacientok, manažmentu a zavedeniu protokolu sa nám podarilo zvýšiť počet spontánne odvedených pôrodov s plodom v polohe panvovým koncom.

SUMMARY

Objective: The management of delivery in breech presentation (BP) has its specifics. To minimize perinatal and maternal risks, an adequate individual approach must be chosen. In the past, births in the BP were delivered predominantly vaginally. Some breakthrough studies have significantly influenced the shift away from spontaneous births. However, a stricter selection of mothers suitable for spontaneous births in BP was gradually chosen in the world.
Results: Based on the guidelines of individual foreign professional societies and our obstetrician and gynaecological company, we tried to approach the management of breech delivery in the district hospital with subsequent data analysis for the period from September 2019 to the end of 2021. We evaluate the importance of the use of the protocol. Once the conditions are met, and the contraindications are excluded, we try to lead births in BP spontaneously to ensure obstetricians’ education and training.
Conclusion: Thanks to a stricter selection of the patients, management of the patients and protocol, we increased the number of spontaneously delivered births in the BP beyond our period.
Keywords: breech delivery, protocol, vaginal delivery, caesarean section
pôrod panvovým koncom protokol vaginálny pôrod cisársky rez
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 82 – 88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by