Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Markery oxidačného a karbonylového stresu u hemodiafiltrovaných chorých
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Katarína Javorská, Katarína Šebeková, Ivana Koborová, Radana Gurecká
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Chronické zlyhanie obličiek je charakterizované (okrem iného) zvýšenou mikroinflamáciou a oxidačným a karbonylovým
stresom. Cieľom štúdie bolo zistiť vplyv hemodiafiltrácie (HDF) na ukazovatele súvisiace s uvedenými skutočnosťami
u chorých s diabetom mellitom (DM) alebo bez diabetu mellitu (nDM). U 7 chorých s DM (55 ± 14 rokov) a u 14 bez
DM (63 ± 12 rokov) boli okrem štandardných biochemických parametrov vyšetrené produkty pokročilej glykácie v plazme
(AGEs) spektrofluorometrickou metódou, Nε-karboxymetyllyzín (CML) v plazme bol vyšetrený komerčne dostupným
ELISA kitom MicroCoat, Bernried, Germany, produkty pokročilej oxidácie proteínov (AOPPs), celková antioxidačná
kapacita (TAC), fruktózamín (FTA), schopnosť plazmy redukovať železité ióny (FRAP) fotometrickými metódami,
tkanivový inhibítor metaloproteináz-1 (TIMP-1) a chemoatraktant proteín-1 monocytov (MCP-1) ELISA metódami.
Pred HDF sa zistil významný rozdiel medzi skupinou DM a nDM v nasledujúcich ukazovateľoch: AGEs/Alb (19,5 ± 3,3,
resp. 23,0 ± 4,7 AU/g, p < 0,05), CML/Alb (94,3 ± 30,1, resp. 118,8 ± 55,5 μg/g, p < 0,05) a TIMP-1 (144,5 ± 49, resp.
203 ± 87 ng/ml, p < 0,01) a po HDF v koncentrácii FRAP (706 ± 233, resp. 466 ± 151 μmol/l, p < 0,05). Hodnoty AGEs/Alb,
TAC a FRAP po HDF boli významne nižšie v porovnaní s hodnotami pred HDF v skupine DM aj nDM, kým hodnoty FTA,
TIMP-1 a MCP-1 sa významne nelíšili. Naše výsledky poukázali na to, že u HDF pacientov prítomnosť DM zmenila niektoré
markery oxidačného a karbonylového stresu a mikroinflamácie. Hemodiafiltrácia zlepšila len niektoré zo sledovaných
parametrov, výraznejšie u pacientov nDM. Paradoxne boli zistené nižšie hodnoty AGEs/Alb pred HDF, spojené
s fluorescenciou plazmy a koncentrácie CML/Alb a TIMP-1 v plazme u DM vs nDM chorých. Tento nález zostáva nejasný,
ale môže svedčiť o dodržiavaní odporúčanej diéty.
chronické zlyhanie obličiek chorí s diabetom mellitom a bez diabetu hemodiafiltrácia oxidačný a karbonylový stres
Interná med.; 15 (7-8): 324-328
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by