Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: UROLOGICKÁ ONKOLÓGIA
Mediátory angiogenézy pri karcinóme obličky z renálnych buniek a možnosti ich využitia v diagnostike a liečbe
Martina Šutovská, Daniela Vargová, Jana Barboríková, Michaela Kocmálová, Marián Grendár, Ingrid Škorňová, Pavol Slávik, Ján Švihra sen., Ján Ľupták
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Cieľ: Obohatenie poznatkov o neoangiogenéze pri karcinóme obličky z renálnych buniek (RCC), zamerané na identifikáciu molekúl vhodných na skorú diagnostiku ochorenia a rozšírenie možností cielenej biologickej liečby RCC.
Materiál a metódy: 48 pacientom s RCC bola odobratá vzorka moču a ihneď po nefrektómii vzorka tkaniva nádoru a makroskopicky zdravého tkaniva obličky. Od 14 zdravých dobrovoľníkov bola získaná vzorka moču. Vo vzorkách boli následne analyzátorom Bio-Plex® 200 System a komerčným kitom stanovené hladiny cytokínov a vykonaná štatistická korelácia hodnôt a gradingu ochorenia.
Výsledky: Koncentrácie cytokínov eotaxínu a monocytového chemoatraktantového proteínu 1 (MCP-1) v moči pacientov s RCC boli signifikantne vyššie ako u zdravých dobrovoľníkov. V tkanivových vzorkách bola potvrdená najvýznamnejšia prediktívna hodnota hladín VEGF a makrofágového zápalového proteínu 1ß (MIP-1ß).
Záver: Výsledky naznačujú reálne možnosti monitorovania prítomnosti alebo dynamiky vývoja RCC neinvazívnym stanovením eotaxínu a MCP-1 v moči, opodstatnenosť cielenej liečby proti VEGF a významnú úlohu MIP-1ß v lokálnej patogenéze ochorenia.

Mediators of angiogenesis at kidney carcinoma from renal cells and the possibilities of their use in diagnosis and treatment
Purpose: The enhancement of the knowledge regarding neoangiogenesis in renal cell carcinoma (RCC) to identify the molecules suitable for early diagnosis of the disease and increase in the possibilities of targeted biological treatment of RCC.
Material and Methods: Urine specimens were collected in 48 RCC patients. Immediately after nephrectomy, tumour tissue and macroscopically healthy renal tissue were obtained. Urine samples were collected from 14 healthy volunteers. Cytokine levels were then determined in all samples using a Bio-Plex® 200 System analyser and the commercial kit. Statistical correlation of cytokine values and grading was performed.
Results: The concentrations of eotaxin and monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) in the urine of RCC patients were significantly higher than in healthy volunteers. The most significant predictive levels of VEGF and macrophage inflammatory protein 1ß (MIP-1ß) were confirmed in tissue samples.
Conclusions: The results indicate practicable possibilities for monitoring the presence or the RCC development dynamics by non-invasive urine analysis of eotaxin and MCP-1, the relevance of targeted anti-VEGF therapy and the vital role of MIP-1ß in the local pathogenesis of the disease.
Keywords: renal cell carcinoma, cytokines, chemokines, biological treatment
karcinóm obličky z renálnych buniek cytokíny chemokíny biologická liečba
Klin urol 2020; 16 (1): 20 – 24
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by