Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
MEDIKAMENTÓZNA VERZUS OPERAČNÁ LIEČBA ENDOMETRIÓZY A JEJ VPLYV NA FERTILITU
S. ZAMBOVÁ, L. BOŘUCKÁ, I. RUSŇÁK
SÚHRN
Endometrióza je ochorenie definované ako výskyt endometria mimo dutiny maternice. Jej príčina je multifaktoriálna. Liečba endometriózy pri poruchách plodnosti vyvoláva veľa zložitých klinických otázok. Publikované štúdie dokazujú, že 25 až 50 % neplodných žien má endometriózu. Skutočný výskyt tohto ochorenia je však ťažké určiť. Šance ženy na počatie, či už spontánne, alebo pomocou techník asistovanej reprodukcie, ovplyvňuje aj výber vhodnej medikamentóznej alebo chirurgickej terapie. Chirurgická terapia môže ovplyvniť funkciu vaječníkov a znížiť ovariálnu rezervu. Preto je nutné terapeutické výkony indikovať uvážene. Zváženie vhodnosti operačnej a medikamentóznej liečby je základom prístupu k liečbe neplodnosti spojenej s endometriózou.

SUMMARY

Endometriosis is a disease defined as the occurrence of endometrium outside the uterine cavity. Its cause is multifactorial. The treatment of endometriosis in fertility disorders raises many complex clinical issues. Published studies show that 25 to 50% of infertile women have endometriosis. The true prevalence of this disease is difficult to determine. A woman’s chances of conceiving, whether spontaneously or using assisted reproduction techniques, are also influenced by choosing a suitable form of drug or surgical therapy. Surgical therapy can alter ovarian function and reduce ovarian reserve, which is already at risk. Endometriosis is a recurrent disease, so it must indicate procedures carefully. It is desirable to strive for the most conservative approach. Considering the relative benefits of surgical and available drug treatment is the basis of a global approach to endometriosis-related infertility.
Keywords: endometriosis, diagnosis and treatment of endometriosis, infertility, sterility, fertility, surgical treatment, drug treatment.
endometrióza neplodnosť sterilita
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 156 – 160
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by