Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Meranie glykémie v lekárňach ako vhodný spôsob skríningu diabetu mellitu
Emil Martinka, Jana Varsová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Diabetes mellitus (DM) je jedno z najčastejších chronických ochorení. V pomerne veľkom počte osôb však ochorenie zostáva nepoznané alebo sa diagnostikuje neskoro, mnohokrát až v štádiu prítomných komplikácií. Aby bolo ochorenie diagnostikované včas aj osobám bez významnejších príznakov DM, je potrebné, aby rizikovým osobám boli pravidelne uskutočnené preventívne vyšetrenia. Hoci preventívne vyšetrenia sú štandardnou náplňou práce praktického lekára, je známe, že záujem bežnej populácie o tieto vyšetrenia je nízky a mnohokrát sú ignorované. Vítané sú preto všetky aktivity, ktoré zvyšujú spoločenské povedomie o DM a záujem o preventívne vyšetrenia. Odborná kampaň – Meranie glykémie v lekárňach Dr. Max – potvrdila skutočnosť, že mnohí pacienti s DM alebo prediabetickým stavom o svojom ochorení nevedia a že realizácia takýchto projektov prináša cenné zistenia pre medicínsku prax, prispievajúce k odhaleniu a skoršiemu podchyteniu vysokorizikových osôb, resp. osôb s už prítomným DM, ktoré by inak zostali nepoznané. Výsledky odbornej kampane ukázali, že lekárne sú optimálnym miestom na realizáciu takýchto meraní, a to nielen vďaka odborne vzdelanému personálu, ale aj vzhľadom na skutočnosť, že prostredie lekárne je menej stresujúce než ambulancia lekára alebo nemocnica a návštevník je náchylnejší dať si urobiť jednoduché vyšetrenie, obzvlášť, ak je toto vyšetrenie anonymné a nezáväzné a je prezentované zmysluplným spôsobom. Lekárne obvykle navštevujú pacienti s rôznymi chronickými alebo akútnymi ochoreniami, spomedzi ktorých sú mnohí vo zvýšenom alebo vysokom riziku DM, preto sú výsledky vysokoefektívne. Vyšetreniam predchádzala mediálna kampaň a vďaka veľkému množstvu lekární Dr. Max bolo vyšetrenie dostupné na celom Slovensku. V priebehu jedného týždňa prejavilo záujem o vyšetrenie viac než 15 000 osôb bez známeho DM, pričom meranie glykémií identifikovalo 239 (1,6 %) osôb s hodnotami glykémií svedčiacimi o prítomnosti DM a 1 709 (11,2 %) osôb, u ktorých hodnoty glykémií nasvedčovali tomu, že je prítomný prediabetický stav alebo DM, ktorí boli odoslaní na ďalšie vyšetrenie, resp. dispenzarizáciu u lekára. Vďaka odbornej kampani bolo identifikovaných ďalších 2 296 (15 %) osôb, ktorých glykémie boli zvýšené k stavu „nalačno“, ktorý uvádzali, nedala sa však vylúčiť nepresnosť tejto informácie, preto im bolo odporučené opakovanie vyšetrenia u praktického lekára, za štandardizovaných okolností. Vyššie hladiny glykémie sa združovali nielen s vyšším výskytom symptómov DM, ale aj častejším výskytom ochorení, ktoré sa s DM často združujú a zvyšujú riziko (artériová hypertenzia, dyslipidémia, obezita, dna), aj kardiovaskulárnych príhod (stav po infarkte myokardu, stav po cievnej mozgovej príhode). Všetkým rizikovým jednotlivcom bolo odporučené zlepšenie návykov životného štýlu a s týmto cieľom im boli vydané edukačné brožúry. Kvôli ďalšiemu zvýšeniu efektivity budúcich meraní a najmä lepšej interpretovateľnosti výsledkov meraní bude potrebné zamerať sa na získanie podrobnejších informácií časového vzťahu k jedlu, obzvlášť pri údaji „nalačno“. Vhodné by tiež bolo získať spätnú väzbu od osôb, ktoré boli odoslané do ambulancie lekára, resp. od samotných lekárov.

Measurement of glycaemia in pharmacies as a suitable way of screening for diabetes mellitus
Diabetes mellitus (DM) is one of the most frequent chronic diseases. However, in quite a large number of people, it remains unrecognised or is diagnosed late, many times already in the stage of present complications. The diagnosis of this disease early enough, also in people without more significant DM symptoms, requires regular preventive examinations of people in risk. Although preventive examinations are a standard workload for a general practitioner, the interest of general population in these examinations is many times ignored. So, all activities which increase the public awareness of DM and interest in preventive examination are welcomed. The professional campaign – Measurement of glycaemia in pharmacies Dr Max – proved many patients with DM or prediabetic condition not knowing about their disease. So realisation of such projects brings valuable findings for medical practice, contributing to disclosure and earlier detection of highly risky people or people with already present DM, who would stay unrecognised. The results of the professional campaign showed pharmacies as an optimal place for realisation of such measurements. Not only thanks to professionally educated personnel but also regarding the fact that pharmacy is less stressful than a doctor’s office or hospital and a visitor is more prone to undergo a simple examination there, especially when this examination is anonymous and not obligatory and presented in a meaningful way. Pharmacies are usually visited by patients with various chronic or acute diseases, among whom many are at increased or high risk for DM. Therefore the results are highly effective. The examinations were preceded by media campaign and done thanks to a significant amount of Dr Max pharmacies. The examination was available over whole Slovakia. Within a week more than 15,000 people without known DM were interested in the examination. The measurement of glycaemia identified 239 (1.6%) people with the glycaemic values proving the DM presence and 1709 (11.2 %) people, in whom the glycaemic values indicates the present pre-diabetic condition or DM, who were sent for further examination or continuing health care with a doctor. Thanks to the professional campaign other 2296 (15%) people were identified, whose glycaemia was increased when fasting. However, inaccuracy of this information could not be excluded. Therefore, they were recommended to undergo repeated examinations with a general practitioner under the standard conditions. Higher glycaemic values associate not only with incidence of DM symptoms but also with more frequent incidence of diseases, which often associate with DM and increase also the risk (arterial hypertension, dyslipidaemia, obesity, gout), of cardiovascular events (condition after myocardial infarction, condition after cerebral event). All individuals in risk were recommended to improve their life-style habits, and based on this, the educational brochures were published. Due to further increase in the effectiveness when interpreting future measurement and especially better interpreting of results, detailed information about time relation to food, especially with the data obtained on an empty stomach will be required. It would also be suitable to get feedback from people who were referred to the doctor or from doctors themselves.
Keywords: diabetes mellitus, pre-diabetic stage, screening, early diagnosis, Dr Max
diabetes mellitus prediabetický stav skríning včasná diagnóza Dr. Max
Interná med. 2018; 18 (3): 123-128
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by