Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Nové lieky
2021
SUPLEMENTY
Ide o prílohy k časopisom vydaných v A-medi management s.r.o. (nedá sa objednať samostatne)

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadová práca
Metabolické efekty agonistov glucagon-like peptide-1 receptora
Katarína Rašlová
Skupina antidiabetík, ktorá má spoločný názov agonisty GLP-1 receptora, priamo súvisí s výskumom, ktorý objasnil významnú úlohu hormónu glucagon-like peptide-1 v regulácii metabolizmu. GLP-1 sa vylučuje z tenkého čreva ako odpoveď na príjem potravy a veľmi komplexne ovplyvňuje metabolizmus glukózy. Účinok hormónu GLP-1 je sprostredkovaný cez GLP-1 receptory, ktoré sa nachádzajú v bunkách mnohých orgánov a sú zodpovedné za jeho komplexný pleiotropný efekt.
Len malá časť GLP-1 vylúčeného z enteroendokrinných buniek gastrointestinálneho traktu sa dostane do systémovej cirkulácie a aj tam má veľmi krátke trvanie, keďže je enzymaticky inaktivovaný enzýmom dipeptidylpeptidázou-4 (DPP-4).
Možné terapeutické predĺženie a ovplyvnenie účinku je cez DPP-4 inhibítory, ktoré bránia enzymatickému rozkladu prirodzeného GLP-1 alebo cez agonisty GLP-1 receptora, ktoré napodobňujú prirodzený GLP-1 s cieľom obnoviť jeho aktivitu a sú odolné proti DPP-4 enzymatickému rozkladu. Tento literárny prehľad sa venuje skupine antidiabetík
s veľmi komplexnými účinkami agonistom GLP-1 receptora.

Metabolic effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists
The group of anti-diabetics which has the common name agonists of GLP-1 receptor is directly related to the research which elucidated a crucial role of the hormone glucagon-like-peptide-1 in the regulation of metabolism. GLP-1 releases from the small intestine as a response to the food intake and complexly influences glucose metabolism. The effect of hormone GLP-1 is mediated via GLP-1 receptors, which are in the cells of many organs and are responsible for its complex pleiotropic effect.
Just a small part of GLP-1 released from enteroendocrine cells of the gastrointestinal tract gets into the systemic
circulation and stays there for a very short time. It is enzymatically inactivated by the enzyme dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4).Its possible therapeutic prolongation and influencing effect are via DPP-4 inhibitors, which prevent enzymatic degradation of natural GLP-1 or via the GLP-1 receptor agonists, which simulate natural GLP-1 aiming to renew Its activity and are resistant to DPP-4 enzymatic degradation. This literary overview pays attention to anti-diabetics with very complex effects of the GLP-1 receptor agonist.
Keywords: glucagon-like-peptide-1, GLP-1 receptor agonists, pharmacological properties


glucagon-like peptide-1 agonisty GLP-1 receptora farmakologické vlastnosti
Interná med.2020; 20 (S5): 5-7
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by