Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Metformín a jeho užívanie pri poškodení obličkových funkcií a podávaní intravaskulárnych kontrastných látok
Ingrid Dravecká
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2019
Metformín je orálne antidiabetikum, ktoré sa bežne používa pri liečbe diabetu mellitu 2. typu. Znižuje hepatálnu produkciu glukózy, vstrebávanie tenkým črevom a zvyšuje periférnu utilizáciu glukózy úpravou inzulínovej senzitivity. Metformín môže viesť k rozvoju laktátovej acidózy hlavne pri sprievodnej renálnej insuficiencii. Kontraindikácie podávania metformínu pri renálnej insuficiencii boli prehodnotené. Podľa odporúčaní FDA je metformín kontraindikovaný u pacientov s odhadovanou glomerulovou filtráciou (eGF) ˂ 30 ml/min/1,73 m2, pričom sa neodporúča podávať u pacientov s eGF 30 – 45 ml/min/1,73 m2. Nie je konsenzus ani v odporúčaniach, ako dlho má byť prerušená liečba pred CT vyšetrením s intravaskulárnym podaním kontrastnej látky. Užívanie metformínu nie je kontraindikáciou podania intravenózneho kontrastu. U väčšiny pacientov stačí prerušenie podávania metformínu v čase kontrastného vyšetrenia. Pokračovanie v liečbe metformínom závisí od obličkových funkcií.

Use of metformin in renal insufficiency and administration of intravascular contrast media
Metformin is an oral antihyperglycemic agent commonly used in treatment of diabetes mellitus type 2. Metformin decreases hepatic glucose production, intestinal absorption and increases peripheral utilisation of glucose by improvement of insulin sensitivity. In addition, metformin may lead to lactic acidosis which is most likely occured in patient with renal insufficiency. There have been reviewed contraindications for metformin administration in renal insufficiency. According to FDA (Food and Drug Administration) metformin is now contraindicated in patients with an estimated glomerular filtration (eGF) ˂30 ml/min/1,73 m2, and starting treatment with the drug in patients with an eGF between 30-45 ml/min/1,73 m2 is not recommended. There is no global consensus in among guidelines on the duration of metformin suspension before CT scan with intra-vascular contrast. Use of metformin is not contraindication for intravenous contrast administration. For most patients, metformin should be stopped at the time of contrast administration. Restarting of metformin administration depends on renal function.
Keywords: metformin, lactic acidosis, renal function, renal insufficiency, contrast media administration
metformín laktátová acidóza obličkové funkcie obličková nedostatočnosť podanie kontrastnej látky
Interná med. 2019; 19 (5): 181-185
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by