Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Metformín v prevencii a liečbe diabetes mellitus 2. typu
Peter Galajda, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2021
Metformín sa používa v liečbe pacientov s diabetom mellitom 2. typu viac ako 60 rokov. Pre svoju účinnosť, nízke riziko hypoglykémie a iných nežiaducich účinkov aj pre potenciálny kardiovaskulárny benefit je odporúčaný ako liek prvej voľby. Aktiváciou systému AMPK metformín zlepšuje nielen inzulínovú senzitivitu, ale vykazuje aj viaceré extraglykemické účinky, ako je priaznivá remodelácia tukového tkaniva s redukciou viscerálnej a ektopickej adipozity a indukciou hnedého tukového tkaniva, redukcia systémovej a lokálnej zápalovej reakcie a antiaterotrombotický účinok. Výskyt nežiaducich gastrointestinálnych účinkov (hnačky, nauzea) možno redukovať postupným zvyšovaním dávky metformínu a indikovaním lieku s predĺženým uvoľňovaním.

Metformin in prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus
Metformin is used in treatment of type 2 diabetic patients more than 60 years. Due to its efficacy, low risk of hypoglycaemia and other adverse effects, as well as potential cardiovascular benefit, there is recommended as drug of first choice. Activation of AMPK system by metformin is associated not only with improving of insulin sensitivity, but also with various extraglycaemic effects such as beneficial remodelling of fat tissue with reducing of visceral and ectopic adiposity and induction of brown adipose tissue, reduction of systemic and local inflammatory reaction a antiatherothrombotic effects. Occurrence of adverse gastrointestinal effects (diarrhea, nausea) is possible to reduce by gradually increased doses of metformin and indication of drug with prolonged release.
Keywords: metformin, type 2 diabetes mellitus, cardiovascular benefit, anticancer effect, prediabetic states, type 2 diabetes prevention
metformín diabetes mellitus 2. typu kardiovaskulárny benefit protinádorový účinok prediabetické stavy prevencia diabetu mellitu 2. typu
Interná med. 2021; 21 (6): 275-278
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by