Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Uroonkológia
Metóda akcelerovanej rehabilitácie u pacientov po radikálnej cystektómii
Magdaléna Božiková, Vladimír Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Úvod a cieľ: Radikálna cystektómia s panvovou lymfadenektómiou je štandardom v liečbe svalovinu infiltrujúceho karcinómu moč mechúra. Aj v súčasnosti je však spojená s vysokou mierou pooperačných komplikácií. Metóda akcelerovanej rehabilitácie po chirurgickom výkone alebo ERAS predstavuje súbor postupov s cieľom znížiť mieru morbidity a dĺžku hospitalizácie. Čoraz viac sa začína uplatňovať i v urológii. Cieľom práce bolo zhodnotiť naše skúsenosti s ERAS protokolom u pacientov podstupujúcich radikálnu cystektómiu pre karcinóm močového mechúra.
Materiál a metódy: V retrospektívnej analýze sme hodnotili súbor pacientov, ktorí v rokoch 2017 – 2019 podstúpili radikálnu cystektómiu pre karcinóm močového mechúra. V perioperačnej starostlivosti sme využívali ERAS protokol. Určovali sme priemerné hodnoty.
Výsledky: Do štúdie sme zaradili 35 pacientov, z toho 9 žien a 26 mužov. Priemerná dĺžka hospitalizácie predstavovala 14,9 dňa. Pooperačné komplikácie sme zaznamenali celkovo u 24 pacientov. Najčastejším typom pooperačnej komplikácie bol uroinfekt. Závažné komplikácie (gr. III – V podľa Clavien-Dindo skórovacieho systému) sme pozorovali u 22,8 % pacientov. Príjem tekutín pacienti tolerovali priemerne 0,8 dňa od operácie a príjem tekutej stravy priemerne 4,5 dňa od výkonu. Obnovenie črevnej pasáže v zmysle pasáže vetrov a stolice bolo priemerne 2,8, resp. 4,7 dňa od operačného výkonu.
Záver: Naše výsledky v súlade s výsledkami zahraničných autorov poukazujú na dôležitosť využitia princípov ERAS v perioperačnej starostlivosti o pacientov podstupujúcich radikálnu cystektómiu.

Enhanced Recovery after Surgery in patients following radical cystectomy
Introduction and Objective: Radical cystectomy with pelvic lymph node dissection remains the standard treatment of muscle – invasive bladder carcinoma. It is still associated with high rate of postoperative morbidity. Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) is an approach aimed to reduce morbidity rate and hospitalization time. Its implementation in urology is becoming more apparent. The aim of the thesis is to analyse our experience with ERAS protocol in patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer.
Subject and Methods: In retrospective study, we analysed patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer during 2017-2019. We used ERAS protocol in perioperative management. In statistical analysis, we used average value.
Results: We analysed 35 patients, including 9 women and 26 men. The mean hospitalization time was 14,9 days. Postoperative complications were found in 24 patients. Urinary tract infection represented the most frequent type of complication. Major complications (grade III –V according to Clavien-Dindo grading system) occured in 22,8 % of patients. Mean time to toleration of clear liquids and fluid diet was 0,8 days and 4,5 days respectively. Gas recovery time represented 2,8 days and mean time to defecation was 4,7 days after surgery.
Conclusions: Our results, in line with the results of foreign authors, point to the importance of using the principles of ERAS in the perioperative care of patients undergoing radical cystectomy.
Keywords: ERAS, radical cystectomy, postoperative complications
ERAS radikálna cystektómia pooperačné komplikácie
Klin urol 2019; 15 (1): 26 – 30
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by