Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Miesto propiverínu v liečbe LUTS rôznej etiológie v klinickej praxi
Roman Tomaškin
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Cieľ práce: Autor v prehľadovom článku definuje úlohu propiverínu v liečbe LUTS rôznej etiológie v podmienkach ambulantnej klinickej praxe.
Materiál a metódy: Vlastné skúsenosti z klinickej praxe autor doplnil výsledkami publikovaných klinických štúdií.
Výsledky: Práca dáva stručný a ucelený prehľad o mechanizmoch účinku propiverínu, indikáciách použitia podľa etiológie LUTS, pozorovaných výsledkoch a nežiaducich účinkoch liečby.
Záver: Propiverín má stabilné miesto v I. línii liečby LUTS rôznej etiológie.

The role of propiverine in the treatment of LUTS of various aetiology in clinical practice
Aim: In this review article, the author defines the role of propiverine in the treatment of LUTS of various aetiology in the outpatient setting.
Material and methods: The author integrates personal clinical experience with the results of published clinical studies.
Results: This article offers concise and compact review related to the mode of action of propiverine, its indication according to LUTS aetiology, observed results and adverse events of treatment.
Conclusion: Propiverine has a stable position in the 1st line of treatment of LUTS regardless of their aetiology.
Keywords: propiverine, LUTS, BPH, OAB, neurogenic bladder
propiverín LUTS BPH OAB neurogénny mechúr
Klin urol 2019; 15 (3): 131 – 135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by