Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Mikrovaskulárna angina pectoris ako prejav dysfunkcie cievneho endotelu koronárnych arteriol a súčasť fenoménov syndrómu inzulínovej rezistencie – 1. časť
Juraj Hrnčiar
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2004
Syndróm inzulínovej rezistencie (metabolický syndróm, syndróm X, 5 H) predstavuje súhrn hlavných rizikových faktorov akcelerujúcich aterotrombogenézu. Mikrovaskulárna angina pectoris je tiež nepochybnou súčasťou syndrómu inzulínovej rezistencie, pretože hyperinzulinizmus, kompenzujúci inzulínovú rezistenciu sa našiel u 61,9 % pacientov s mikrovaskulárnou anginou pectoris a u 75 % pacientov s prekonaným srdcovým infarktom, podobne ako aj u 75 % ICHS so signifikantnými koronárnymi stenózami, kde hladiny inzulínu dokonca pozitívne korelovali s kvantitatívnym koronárnym skóre. Hyperinzulinizmus je teda významným jednotiacim patogenetickým článkom alebo aspoň spoločným markerom inzulínovej rezistencie u všetkých fenoménov syndrómu inzulínovej rezistencie. V súbore 500 na koronarografiu indikovaných pacientov sa našlo 70 prípadov (14 %), ktoré sa záverečne hodnotili ako mikrovaskulárna angina pectoris. Mikrovaskulárna a makrovaskulárna angina pectoris (ICHS) so signifikantnými koronárnymi stenózami, ak sa porovnávajú ich páry analogického veku, pohlavia a BMI, sa nelíšia v žiadnom z parametrov definujúcich inzulínovú rezistenciu, hyperinzulinizmus, obezitu a dyslipoproteinémiu! U mikrovaskulárnej anginy pectoris prevládali však 4,1 - krát androidne obézne, periklimakterické ženy. Mikrovaskulárna angina pectoris nie je bezvýznamné ochorenie, pretože u časti prípadov sa môžu neskôr za prítomnosti analogických rizikových faktorov vyvinúť aj signifikantné koronárne stenózy, blok ľavého Tawarovho ramienka, dilatačná kardiomyopatia, hoci väčšie, transmurálne infarkty myokardu tu obyčajne nevznikajú.
syndróm inzulínovej rezistencie mikrovaskulárna angina pectoris dysfunkcia endotelu
Interná med. 2004; 4 (3): 166-171
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by