Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Mikrovaskulárna angína pektoris ako súčasť syndrómu inzulínovej rezistencie
Juraj Hrnčiar, Mária Hrnčiarová, Gabriela Kaliská, František Kovář, Jarmila Okapcová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2007
Mikrovaskulárna angína pektoris sa našla u 70 z 500 na koronarografiu indikovaných pacientov (14 %). Vo vyše polovici prípadov sa potvrdili u nej na táliovom SPECT scintigrame myokardu perfúzne defekty v myokarde a 4,1-krát prevažovali androidne obézne, benígne hirzutické, periklimakterické ženy. Pacienti s mikrovaskulárnou angínou pektoris sa štatisticky významne nelíšili od pacientov so signifikantnými koronárnymi stenózami, ak sa porovnávali probandi rovnakého BMI, veku a pohlavia, výskytom nadváhy a obezity (94 %), hypertenzie (76 %), dyslipoproteinémie (75 %), DM 2 (36 %) a ďalších dysglykémií. Všetky zistené fenomény syndrómu inzulínovej rezistencie signifikantne korelovali s hodnotami imunoreaktívneho inzulínu alebo s vypočítanými indexami senzitivity inzulínu (HOMA, FIRI, Quicki a NISI) okrem hladiny celkového cholesterolu a fibrinogénu. Najvyššiu koreláciu vykazovali hodnoty HDL, TAG, ApoB/ApoA1, BMI, PAI-1 a zistené kvantitatívne koronárne skóre, vyjadrujúce počet a stupeň zistených koronárnych stenóz. Mikrovaskulárna angína pektoris nie je zriedkavé a ani bezvýznamné ochorenie. Podmieňuje ju dysfunkcia cievneho endotelu koronárnych arteriol. Je prejavom včasného štádia aterotrombogenézy s vysokou agregáciou rizikových faktorov v podobe fenoménov metabolického syndrómu, do ktorých je nutné včas a intenzívne nefarmakologicky i farmakologicky intervenovať. Hormonálna susbtitučná terapia sexagénmi u žien v periklimakterickom období sa však na prevenciu a liečbu ICHS i mikrovaskulárnej angíny pektoris neosvedčila, pretože jej riziká pri veľkých finančných nákladoch významne prevyšujú nad benefitom.
mikrovaskulárna angína pektoris fenomény syndrómu inzulínovej rezistencie
Interná med. 2007; 7 (6): 341-347
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by