Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Mikrovaskulárna komplikácia diabetu mellitu – diabetická retinopatia
Viliam Mojto, Erika Vodrážková, Mária Komlósi, Anežka Chládeková
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2018
Diabetická retinopatia patrí medzi mikrovaskulárne komplikácie pacientov s diabetom mellitom 1. aj 2. typu. Jej prevalencia presahuje 35 % a delíme ju na neproliferatívnu a proliferatívnu diabetickú retinopatiu. V štádiu proliferatívnej retinopatie dochádza k tvorbe angiogenézy a fibrovaskulárneho a gliálneho väziva v retine. Medzi faktory, ktoré prispievajú k rozvoju diabetickej retinopatie, patrí zlá kompenzácia diabetu, artériová hypertenzia, dyslipidémia a diabetická nefropatia. Retinopatia môže progredovať do vzniku synechií a rozvoja sekundárneho glaukómu, katarakty, edému makuly až slepoty. V diagnostike je dôležité komplexné oftalmologické vyšetrenie. V liečbe je najdôležitejšia účinná kompenzácia diabetu, dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku krvi a správnu funkciu obličiek. Za liečbu edému makuly v prvej línii sa v súčasnosti považujú antivaskulárne endotelové rastové faktory.

Microvascular complication of diabetes mellitus – diabetic retinopathy
Diabetic retinopathy is microvascular complication in patients suffering from both 1. and 2. type diabetes. The prevalence of diabetic retinopathy exceeds 35% in diabetic patients and can be divided into 2 stages, non-proliferative and proliferative diabetic retinopathy. The proliferative stage is characterised by the formation of new blood vessels (angiogenesis), fibrovascular, and glial tissue in retina. Unsatisfactory compensation of diabetes, arterial hypertension, dyslipidaemia, and diabetic nephropathy are the most important risk factors often leading to development of diabetic retinopathy which can then progress to synechia formation and lead to secondary glaucoma, cataract, macular oedema, and eventually to loss of vision. Complex ophthalmologic examination is mandatory in diagnostic approach. Effective control of diabetes, normal blood pressure values and preserved kidney function are crucial in therapy of diabetic retinopathy. In terms of specific macular oedema therapy, the anti-vascular endothelial growth factor agents are currently the drugs of choice.
Keywords: diabetic retinopathy, diabetes mellitus, microvascular complications, macular oedema, anti-vascular endothelial growth factor
diabetická retinopatia diabetes mellitus mikrovaskulárne komplikácie edém makuly antivaskulárne endotelové rastové faktory
Interná med. 2018; 18 (11): 475-478
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by