Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Monitorovanie reaktivity trombocytov u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom metódou stanovenia fosforylácie VASP
Radoslava Šimonová, Matej Samoš, Ingrid Škorňová, Andrea Vážanová, Ján Staško
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Antagonisty P2Y12 receptora pre adenozíndifosfát (ADP) predstavujú spolu s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) základ protidoštičkovej liečby pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (AKS). Sú indikované v rámci akútnej liečby a ako sekundárna prevencia po prekonaní infarktu myokardu (IM). Opakovane však bola potvrdená individuálna variabilita v odpovedi trombocytov na duálnu protidoštičkovú terapiu (DAT). Vysoká reaktivita doštičiek (HTPR) počas liečby predstavuje riziko opakovania ischemických komplikácií (trombóza koronárneho stentu, rekurentné epizódy ischémie myokardu, ischemická cievna mozgová príhoda). Liečba novými P2Y12 antagonistami môže byť, v prípade dosiahnutia mimoriadne nízkej reaktivity doštičiek (LTPR), naopak, riziková vzhľadom na vznik krvácania. V klinickej praxi nie sme schopní reaktivitu doštičiek predvídať, napriek tomu jej laboratórne monitorovanie zatiaľ nie je súčasťou odporúčaní pre starostlivosť o pacientov s AKS. Prehľadová práca je zameraná na možnosti monitorovania reaktivity trombocytov počas liečby P2Y12 antagonistami pomocou stanovenia fosforylácie VASP.

Monitoring of the on-treatment platelet reactivity in patients with acute coronary syndrome using VASP analysis
P2Y12 receptor antagonists together with acetylsalicylic acid (ASA) represent currently the basic clinical approach in antithrombotic treatment in patients with acute coronary syndrome. They are used in the acute phase as well as in the secondary prophylaxis after acute myocardial infarction. However interindividual variability of platelet response to dual antithrombotic treatment (DAT) was found in many studies. High on-treatment platelet reactivity (HTPR) represents a risk of recurrent ischemic complications (coronary stent thrombosis, recurrent coronary thrombosis, ischemic stroke). On the other side treatment with new P2Y12 antagonists, associated with extremely low platelet reactivity (LTPR), can be in close relation to bleeding. In clinical practice real platelet response to antiplatelet drugs is hardly predicable. Routine laboratory monitoring of platelet reactivity however is not included into current guidelines for acute coronary syndrome management. This review is focused on VASP phosphorylation analysis of the on-treatment platelet reactivity in patients with acute coronary syndrome.
Keywords: VASP, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, acute coronary syndrome, platelets
VASP klopidogrel prasugrel tikagrelor akútny koronárny syndróm trombocyty
Interná med. 2018; 18 (1): 10-13
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by