Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Možno predpovedať prognózu pacienta s karcinómom prostaty na základe výsledku biopsie?
Peter Kertes, Frederico Goncalves, Mario Zacharias, Andreas Jurczok, Paolo Fornara, Ján Breza st.
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Cieľ práce: Autori hodnotia význam Gleasonovho skóre (GS), lokalizácie nádoru a počtu pozitívnych vzoriek získaných transrektálnou biopsiou. Výsledky sa porovnávajú s histologickým hodnotením preparátu po radikálnej prostatektómii. Materiál a metódy: Z obdobia od 11/2003 do 10/2005 sa hodnotí 130 biopsií prostaty a preparátov po radikálnej prostatektómii, urobených na jednom pracovisku. Výsledky: U 71 (55 %) pacientov sa zistil na základe biopsie prostaty nádor iba v jednom laloku. U 59 (45 %) pacientov sa dokázal tumor v oboch lalokoch. Spracovaním preparátov po radikálnej prostatektómii sa karcinóm vyskytol v oboch lalokoch u 55 (77 %) zo 71 pacientov s karcinómom diagnostikovaným v jednom laloku pri biopsii. U 12 (17 %) zo 71 pacientov sa lokalizácia zhodovala s biopsiou. U dvoch zo 71 pacientov sa nepodarilo dokázať karcinóm v chirurgickom preparáte (pT0). V dvoch prípadoch sa karcinóm diagnostikoval v preparáte v opačnom laloku. U 114 (87,7 %) zo 130 pacientov karcinóm prostaty v chirurgickom preparáte postihoval oba laloky prostaty. Pri biopsii sa diagnostikoval karcinóm v oboch lalokoch iba pri 45 % pacientov. Zhoda v GS sa našla u 39 (30 %) zo 128 pacientov. Nadhodnotenie GS pri biopsii sa zistilo u 10 (8 %). K podhodnoteniu GS došlo v 62 % prípadov. Pravdepodobnosť zhody GS bola 61 % pri GS = 7, 15 % pri GS < 7 a 22 % pri GS > 7. Pravdepodobnosť podhodnotenia GS pri biopsii prostaty bola 34 % pri GS = 7, 81 % pri GS < 7 a 22 % pri GS > 7. Pravdepodobnosť nadhodnotenia GS pri biopsii prostaty bola 5 % pri GS = 7, 4 % pri GS < 7 a 56 % pri GS > 7. Zo 130 pacientov sedem dostalo neoadjuvantnú hormonálnu liečbu. U týchto pacientov sa nezistilo zníženie GS. Pri GS < 7 malo 70 (92,1 %) zo 76 pacientov lokalizované ochorenie a 6 (7,9 %) extrakapsulárne šírenie, postihnutie lymfatických obturatórnych uzlín sa zistilo len v jednom prípade. Pri GS ≥ 7 malo 35 (67,3 %) z 52 pacientov lokalizovaný tumor v chirurgickom preparáte, 17 (32,7 %) extrakapsulárne šírenie a štyria (7,7 %) postihnutie lymfatických obturatórnych uzlín. Ak bol počet pozitívnych vzoriek ≤ 10 %, bolo ochorenie lokalizované u 35 (97,2 %) z 36 pacientov, extrakapsulárne šírenie u jedného pacienta a postihnutie lymfatických uzlín sa nedokázalo. Pri > 50 % pozitívnych bioptických vzoriek sa zistil lokalizovaný tumor u 9 (56,2 %) zo 16 pacientov. Extrakapsulárne šírenie postihlo 7 (43,8 %) zo 16 pacientov a traja (18,8 %) z nich mali aj pozitívne lymfatické uzliny. Záver: Dnes nejestvuje spoľahlivý klinický parameter, podľa ktorého by bolo možné v čase diagnózy karcinómu prostaty presne určiť jeho biologické správanie. Lokalizácia nádoru na základe biopsie prostaty sa často nezhoduje so skutočným nálezom v chirurgickom preparáte. Hodnota GS sa vo väčšine prípadov mení. Počet pozitívnych vzoriek pri biopsii koreluje s lokálnym rozsahom ochorenia. V čase diagnózy karcinómu prostaty sa odporúča vziať do úvahy aj ďalšie dostupné klinické parametre (hladina sérového PSA a digitálny rektálny nález). Vyšší počet odobraných vzoriek pri biopsii prostaty neprispieva k spresneniu odhadu GS v definitívnom preparáte.
Gleasonovo skóre lokalizácia nádoru biopsia prostaty
Klin. urol. 2007; 3 (2): 77 - 81
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by