Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Možno zabrániť progresii hyperglykémie pri prediabete a diabetes mellitus 2. typu?
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2006
Cieľom liečby diabetes mellitus 2. typu (DM2) je dosiahnuť glykemickú kompenzáciu minimálne na úrovni hladiny HbA1c < 6,5 %, ako je stanovené v odporúčaniach IDF a SDS, pričom výsledky epidemiologických štúdií naznačujú možný prínos zníženia HbA1c pod 6 % v prevencii kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Inzulínová rezistencia je včasným patogenetickým faktorom pri rozvoji metabolického syndrómu a DM2. Znížená inzulínová senzivitivita sa dá zistiť už desiatky rokov pred manifestáciou DM2. Počas trvania diabetu pretrváva patologicky zvýšená inzulínová rezistencia na rovnakej úrovni. Preto inzulínové senzitizéry sú vhodné na ovplyvnenie progresie do diabetu a progresie zhoršovania glykemickej kompenzácie v rámci diabetu prakticky v každej jeho fáze. Vo fáze prediabetu sú vhodné na zabránenie rozvoja cukrovky, čo bolo zatiaľ potvrdené pre metformín. Pri novozistenom diabete je metformín liekom prvej voľby u diabetikov 2. typu s nadváhou alebo s inými prejavmi inzulínovej rezistencie, teda u prevažnej väčšiny diabetikov 2. typu. Ďalšia skupina inzulínových senzitizérov - glitazóny - sa dostali do klinickej praxe v posledných rokoch. Tohto roku budú prezentované výsledky dvoch dôležitých klinických štúdií s glitazónmi. Výsledky prvej cielenej štúdie prevencie diabetu s rosiglitazónom (DREAM) ukážu, či glitazóny majú podobný efekt, ako naznačovali výsledky štúdií s malým počtom zaradených pacientov. Glitazóny majú popri efekte na zvýšenie inzulínovej senzitivity pravdepodne aj ochranný efekt na B-bunky, ktorý súvisí so znížením lipotoxicity a glukotoxicity. Či sa tento efekt premietne do vyššej efektívnosti rosiglitazónu vo vzťahu k zlyhaniu monoterapie, ako majú glibenklamid a metformín, ukážu výsledky štúdie ADOPT. Pozitívne výsledky týchto dvoch štúdií môžu ovplyvniť spôsob, ktorým sa bude pristupovať k prevencii a dlhodobej liečbe diabetes mellitus 2. typu.
inzulínová rezistencia deficit sekrécie inzulínu glykemická kompenzácia glitazóny
Interná med. 2006; 6 (7-8): 405-410
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by