Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Možnosti a limity invazívnej liečby u neurourologických pacientov
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Neurogénna dysfunkcia močového mechúra je výsledkom mnohých neurologických patológií a môže viesť k výraznej morbidite a úmrtnosti pacientov. Zmenená inervácia močového mechúra môže významne ovplyvniť kvalitu života pacienta a viesť k progresívnemu zhoršeniu funkcie obličiek, infekcií močových ciest a pod. Tento článok hodnotí minimálne invazívnu aj chirurgickú liečbu pacientov s neurogénnym močovým mechúrom. Indikácie na chirurgické riešenie zahŕňajú zlyhanie medikamentóznej a konzervatívnej terapie, neschopnosť vykonať čistú intermitentnú katetrizáciu alebo odpor pacienta k nej, refraktérnu inkontinenciu a komplikácie spôsobené chronicky zavedeným katétrom. Ciele optimálneho manažmentu u pacientov s neurogénnymi príznakmi dolných močových ciest sú zamerané na zníženie tlaku v dolných močových cestách, zlepšenie poddajnosti (komplianciu) steny močového mechúra, ochranu horných močových ciest pred poškodením a infekciou, zabezpečenie kontrolovanej mikcie bez 
inkontinencie.

Options and limits of invasive therapy in neurourological patients
Neurogenic bladder dysfunction results from a variety of neurologic pathologies and can lead to significant patient morbidity and mortality. Altered bladder innervation can significantly impact patient’s quality of life and lead to progressive renal deterioration, urinary tract infection. This article evaluates both minimally invasive as well as surgical treatment of patients with neurogenic urinary bladder. Indications for surgery include failure of drug and conservative therapy, inability to perform or patient aversion to clean intermittent catheterisation, refractory incontinence, and complications from chronic indwelling catheter. The goals of optimal management in patients with neurogenic lower urinary tract symptoms are to reduce pressure in the lower urinary tract, improve bladder wall compliance, protect the upper urinary tract from damage and infection and p rovide controlled micturition without incontinence.
Keywords: neurogenic bladder, minimally invasive therapy, surgical treatment
neurogénny mechúr minimálne invazívna terapia chirurgická liečba
Klin urol 2018; 14 (3): 118 – 123
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by