Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Možnosti intrapartálnej ultrasonografie
E. Korňanová, Z. Václavová, P. Štencl, M. Korbeľ, Z. Nižňanská, R. Sysák, M. Dubčáková, R. Ožvoldová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Využitie ultrasonografie v gynekológii a pôrodníctve má svoje nezastupiteľné miesto. Pre pokrok v technickom vybavení sa stáva problematika intrapartálnej ultrasonografie veľmi aktuálnou. Manažment pacientky v prvej pôrodnej dobe sa na mnohých pracoviskách odvíja od vaginálneho klinického vyšetrenia a kardiotokografického monitoringu plodu. Vaginálne vyšetrenie je však zaťažené veľkou subjektívnou chybou vyšetrujúceho, najmä pri nálezoch s pôrodným nádorom na hlavičke plodu, ktorý sťažuje posúdenie švov a fontanel. Viaceré štúdie poukazujú na vysokú senzitivitu abdominálnej a perineálnej intrapartálnej ultrasonografie v predikcii porúch pôrodného mechanizmu. Cieľom článku je priniesť prehľad metód využívaných v hodnotení plodu využitím intrapartálnej ultrasonografie.
 
Methods for intrapartum ultrasonography
Use of ultrasonography in gynaecology and obstetrics has its irreplaceable place. Intrapartum ultrasonography is becoming very current because of advances in technical equipment. At many departments, the patient’s managment in the first stage of labour is based on vaginal clinical examination and cardiotocographic foetal monitoring. However, the vaginal examination is subjective regarding to an examiner especially when caput succedaneum impairs palpation of the sutures and fontanels. Several studies point to the high sensitivity of abdominal and perineal intrapartum ultrasonography in prediction of arrest of labour. The aim of this article is to provide an overview of methods in fetal assessment using intrapartum ultrasonography.
Keywords: intrapartum ultrasonography, labour
intrapartálna ultrasonografia pôrod
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 24 – 27
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by