Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
MYÓMY MATERNICE A ENDOMETRIUM
M. BEN OUN, M. BOROVSKÝ
SÚHRN
Myómy maternice (leiomyómy) sú extrémne časté. Genetické, epigenetické, molekulárne a parakrinné mechanizmy, ktoré sú základom fibroidnej patofyziológie, sú veľmi rôznorodé, čo vysvetľuje variácie v klinickom správaní jednotlivých typov a ich reakciu na rôzne faktory. Práca rozoberá najnovšie poznatky o úlohe vazoaktívnych látok a zápalových molekúl v patogenéze abnormálneho maternicového krvácania a pri myómoch. Je tiež dôležité pochopiť patofyziologické mechanizmy, ktoré sú základom zvýšenej angiogenézy pri myómoch, a identifikovať rôzne rastové faktory ako primárne mediátory endometriálnej dysfunkcie u postihnutých žien. Tieto zistenia môžu byť aj základom pre vývoj nových farmakoterapeutických postupov, ktorými sa dajú myómy liečiť, ale tiež obnovujú normálnu funkciu endometria.

SUMMARY
Uterine fibroids (leiomyomata) are extremely common. The genetic, epigenetic, molecular, and paracrine mechanisms underlying fibroid pathophysiology are highly diverse, which explains variations in the clinical behaviour of individual tumours and response to mechanisms. This paper discusses the latest knowledge on the role of vasoactive substances and inflammatory molecules in the pathogenesis of AUB secondary to fibroids. However, it is also essential to understand the pathophysiological mechanisms underlying increased angiogenesis in fibroids and to identify the different growth factors as primary mediators of endometrial dysfunction in women with leiomyomas. These findings may be fundamental to developing novel pharmaco-therapies that treat uterine fibroids and restore normal endometrial function. This paper deals with understanding the mechanisms responsible for abnormal menstruation associated with fibroids.
Keywords: leiomyoma, endometrium, metrorrhagia, endothelin-1, TGF, FGF
leiomyóm endometrium metrorágia endotelín-1 TGF FGF
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 161 – 164
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by