Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Myopatia – dva v jednom
Štefan Sotak, Karim Benhatchi, Miriam Mitníková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Kazuistika opisuje prípad 65-ročnej ženy s dyspnoe, miernymi myalgiami a so svalovou slabosťou. Fyzikálne vyšetrenie odhalilo symetrickú slabosť ramenných a stehenných svalov. Laboratórne vyšetrenie odhalilo pozitivitu svalových markerov (kreatínkináza a myoglobín) a ENA protilátky. Reumatológ stav zhodnotil ako polymyozitídu. Následne bola vykonaná magnetická rezonancia a diagnózu podporila. Bola aplikovaná imunosupresívna terapia s parciálnym efektom. Svalová biopsia však potvrdila diagnózu myotonickej dystrofie, ktorá je inkurabilná. Genetické vyšetrenie determinovalo túto diagnózu. Takže sme diagnostikovali koexistenciu dvoch myopatií u jedného pacienta – dermatomyozitídy a myotonickej dystrofie.
Kľúčové slová: polymyozitída, dermatomyozitída, myotonická dystrofia

Myopathy – Two in One
Case report of a 65-year-old female with dyspnea, mild myalgias and muscle weakness. Physical examination exposed symetric weakness of arm and thigh muscles. Laboratory examination revealed positivity of muscle markers (creatinkinase and myoglobin) and ENA antibodies. A rheumatologist evaluated this case as polymyositis. Magnetic resonance was subsequently realised and supported the diagnosis. Immunosuppresive therapy was aplicated with partial effect. However muscular biopsy confirmed diagnosis myotonic dystrophy which is incurabile. Genetic testing determined this diagnosis. So we diagnosed coexistence of two myopathies in one patient – dermatomyositis and myotonic dystrophy.
Keywords: polymyositis, dermatomyositis, myotonic dystrophy
polymyozitída dermatomyozitída myotonická dystrofia
Interná med. 2019; 19 (3): 108-110
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by