Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Funkčná urológia
Nadhmotnosť a symptómy hyperaktívneho mechúra u žien
Magdaléna Hagovská, Ján Švihra, Alena Buková, Agata Hrobacz, Dana Dračková, Viera Švihrová, Iveta Nagyová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Cieľ: Cieľom tejto štúdie bolo zistiť vplyv percenta telesného tuku na závažnosť symptómov hyperaktívneho mechúra (OAB) s dosahom na kvalitu života v skupine žien s nadhmotnosťou.
Metódy: Telesná kompozícia bola meraná použitím priamej segmentálnej multifrekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýzy prostredníctvom body composition analyser s hodnotením svalovej hmoty (kg), telesného tuku (kg), percenta telesného tuku (%) a viscerálneho tuku (cm2/level), a WHR pomerom obvodu medzi pásom a bokom. Symptómy OAB boli hodnotené prostredníctvom mikčného denníka, dotazníka príznakov urgentnej inkontinencie (OAB – q), škálou pre hodnotenie kvality života pacientov s inkontinenciou moču (I-QoL).
Výsledky: Súbor pozostával z 206 žien s nadhmotnosťou potvrdenou prostredníctvom BMI (25,8 ± 3). Z uvedeného počtu bolo 90 žien s percentom telesného tuku ≥ 32 % a 116 s percentom telesného tuku ≤ 32 %. Priemerný vek žien bol 30,6 ± 20,4 roka. Mikčný denník a OAB-q potvrdili signifikantné rozdiely v počte močení na 24 hodín, vo frekvencii močenia cez deň a v noci a priemere objemu moču počas dňa ako aj v symptómovom skóre OAB-q v prospech skupiny s percentom telesného tuku ≤ 32 %. I-QoL zaznamenal signifikantne horšie parametre v skupine s percentom telesného tuku ≥ 32 % (p < 0,01).
Záver: Mikčný denník a OAB-q potvrdili signifikantné rozdiely so závažnejšími symptómami u skupiny s percentom telesného tuku ≥32 % s negatívnym vplyvom na kvalitu života.

Overweight overactive bladder symptoms in women
Objective: to determine the relationship between body fat percentage (BFP) and the severity of overactive bladder symptoms (OAB) with an impact on the quality of life in the gro up of overweight women. 
Methods: The body composition was measured using a direct segmental multi-frequency bioelectrical impedance analysis with the assessment of skeletal muscle mass (kg), body fat mass (kg), BFP and visceral fat area (cm2/level) and WHR index with the relation of the circumference between the belt and the hip, and body mass index (BMI kg/m2). OAB symptoms were evaluated by the voiding diary, overactive bladder questionnaire (OAB-q), and quality of life scale (I-QoL).
Results: The sample consisted of 206 overweight women (BMI=25.8±3.0). Of these, there were 90 with a BFP ≥32% and 116 with a BFP ≤32%, with an average age of 30.6±20. 4. The voiding diary and OAB-q confirmed significant differences in 24-hour daytime and night-time frequency of voiding and urine volume average during the day as well as the OAB-q symptom score in favour of the group with a BFP ≤32%. I-QoL recorded significantly worse parameters in the group with the BFP ≥32% (p<0.01).
Conclusion: The voiding diary and OAB-q confirmed significant differences in the group with the BFP ≥32% with a negative impact on quality of life.
Keywords: overweight, overactive bladder
nadhmotnosť hyperaktívny mechúr
Klin urol 2018; 14 (3): 110 – 113
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by