Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Nádorové nekrózy ako histomorfologický prognostický parameter pri svetlobunkovom karcinóme obličky
Vladimír Bartoš1, Oľga Zacharová1, Dušan Pokorný1, Roman Mráz2, Juraj Mikuláš2, Peter Laurinc2
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
Úvod: Karcinóm z renálnych buniek (RCC) býva pomerne často sprevádzaný nekrotickými zmenami, ktoré pravdepodobne predstavujú významný histologický prognostický parameter. Cieľ: Cieľom uvedenej práce bolo hodnotiť výskyt a rozsah nádorových nekróz v súbore konvenčných svetlobunkových RCC a sledovať ich súvis s ostatnými základnými klinickopatologickými ukazovateľmi. Materiál a metodika: V štúdii sme retrospektívne hodnotili všetky reprezentatívne prípady histologicky verifikovaných svetlobunkových RCC, ktoré boli diagnostikované na Oddelení patologickej anatómie FNsP v Žiline v období január 2010 – marec 2012. Celkový súbor pozostával zo 100 karcinómov od 100 pacientov (64 mužov, 36 žien), ktoré sme rozdelili na skupinu A (neprítomné nekrózy) a skupinu B (prítomné nekrózy). Výsledky: Nekrotické zmeny sme potvrdili v 39 % hodnotených prípadov. V tejto skupine sme v porovnaní so skupinou bez nekróz registrovali častejšie zastúpenie mužského pohlavia, nižší stupeň diferenciácie (grading) nádorov, väčší priemerný rozmer lézií, častejšie sarkomatoidné zmeny a vyššie štádium (staging) ochorenia. Všetky prípady s potvrdenými metastázami v regionálnych lymfatických uzlinách sa vyskytovali iba v tejto skupine. Záver: V našej práci sme potvrdili pri svetlobunkových RCC častý výskyt nekrotických zmien. Hoci na jednoznačné potvrdenie ich prognostického významu by bolo potrebné dlhodobejšie sledovanie pacientov a klinického priebehu ochorenia, na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že RCC s prítomnými nekrózami sú asociované s ďalšími negatívnymi histopatologickými ukazovateľmi, a teda indikujú horšiu prognózu.
karcinóm z renálnych buniek nekrózy prognóza
Klin. urol. 2012; 8 (1): 34-37
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by