Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PôVODNÉ PRÁCE
Naše skúsenosti s vyšetrením orálneho glukózotolerančného testu na diagnostiku gestačného diabetu
Beáta Bolerázska, Vladimír Kraus ml., Beáta Čižmárová, Beáta Hubková, Anna Birková
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2019
V súčasnosti je odporúčaným biologickým materiálom na diagnostiku gestačného diabetu (GDM) pomocou orálneho glukózotolerančného testu (oGTT) plazma žilovej krvi. Napriek tomu sa v našich podmienkach uprednostňuje odber kapilárnej krvi z prsta pre nutnosť viacnásobného odberu, pocit menšej invazívnosti a pravdepodobne aj zo zvyku. Štúdie ukázali, že v plazme získanej z kapilárnej krvi je v stave nalačno takmer rovnaká koncentrácia glukózy ako v plazme žilovej krvi, po záťaži však tvorí rozdiel medzi žilovou a kapilárnou krvou 5 – 20 %, niekedy až 25 %. Pre niektoré pacientky to predstavuje diagnostickú neistotu a to je hlavný dôvod nevhodnosti použitia iného materiálu ako žilovej krvi. Prostredníctvom tejto práce by sme radi upozornili lekárov vykonávajúcich diagnostiku GDM (internista, diabetológ, gynekológ) na význam predanalytickej fázy diagnostického procesu.

Our experience with oral-glucose tolerance test for the diagnosis of gestational diabetes
At present, the recommended biological material for the diagnosis of gestational diabetes (GDM) is the plasma of venous blood using the oral-glucose tolerance test (oGTT). Nevertheless, we prefer to take the capillary blood from the finger for the need for multiple sampling, less invasiveness and probably simply out of habit. Studies have shown that in plasma derived from capillary blood, glucose levels are almost the same in fasting state as in plasma of venous blood, but after exercise, the difference between venous and capillary blood is 5-20%, sometimes up to 25%. For some patients, this presents a diagnostic uncertainty and this is the main reason for the inappropriate use of other material than venous blood. Through this work, we would like to draw the attention of doctors performing GDM diagnostics (internist, diabetologist, gynecologist) to the importance of the pre-analytical phase of the diagnostic process.
Keywords: gestational diabetes mellitus, oral glucose tolerance test, pre-analytical phase, blood sampling
gestačný diabetes mellitus orálny glukózotolerančný test predanalytická fáza odber krvi
Interná med. 2019; 19 (6): 249-251
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by