Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Nealkoholová tuková choroba pečene a hepatocelulárny karcinóm: prehľad a analýza nitrianskeho súboru
Marek Rác, Tomáš Koller, Andrej Klepanec, Ivan Vaňo, Marián Streško, Marián Bakoš, Peter Jarčuška, Ľubomír Skladaný
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Úvod: Obezita a metabolický syndróm sú známe rizikové faktory vzniku nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD). NAFLD predstavuje pečeňovú manifestáciu metabolického syndrómu. NAFLD je multisystémové ochorenie a vedie k progresii a rozvoju hepatálnych i extrahepatálnych komplikácií. Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je najčastejší primárny karcinóm pečene a piaty najčastejší karcinóm vôbec. HCC má najrýchlejšie rastúcu incidenciu spomedzi solídnych nádorov a predstavuje jeden z najletálnejších karcinómov s vysokou fatalitou. Vzniká predovšetkým v teréne chronického zápalového ochorenia pečene, ktoré viedlo k vzniku cirhózy. HCC vznikajúci v necirhotickej pečeni má svoje etiologické špecifiká, z toho vyplývajúce cytogenetické,
histopatologické a klinické odlišnosti.
Cieľ práce: Identifikovať a zistiť: 1) podiel NAFLD etiológie v kohorte HCC; 2) podiel NAFLD HCC v necirhotickom teréne; 3) rozdiely medzi podskupinami NAFLD HCC verzus iná etiológia; 4) rozdiely medzi necirhotickým HCC a HCC zisteným v teréne cirhózy.
Metóda a pacienti: Retrospektívna analýza záznamov pacientov s HCC, kohorta konsekutívne diagnostikovaných pacientov s HCC z hepatologického centra FN Nitra, časový interval 1/2012 – 8/2016. Inkluzívne kritériá: diagnóza HCC. Exkluzívne kritériá: nedostatok údajov. Zaznamenávané premenné: demografické údaje, etiológia ochorenia pečene, prítomnosť alebo absencia cirhózy pečene (US, CT, MR, EGDS) alebo histológia.
Výsledky: Analýze sme podrobili 103 pacientov (n = 103). Vybrané premenné súboru: vek = 68 (14 – 86), podiel žien = 19 %; etiológia pečeňovej choroby = ALD – 57 %, NAFLD – 42 %, Hep-B + Hep-C – 7 %, AIH – 6 %. 19 pacientov (20 %) z nášho súboru nemalo preukázanú cirhózu pečene; 71 % z nich malo NAFLD etiológiu HCC; 53 % tvorili ženy (vs 12 % v Ci-HCC skupine, p = 0,0001). Porovnaním NAFLD-HCC (n = 40) s non-NAFLD-HCC (n = 55) sme zistili nasledujúce rozdiely: vek: 68,6 % vs 66,9 % (p = 0,4); ženy: 27,5 % vs 16,4 % (p = 0,2); prítomnosť cirhózy: 70 % vs 91 % (p = 0,008); pacienti zo surveillance: 2,6 % vs 16,4 %, p = 0,035,
medián prežívania: 371 vs 352 dní (p = 0,86). Porovnaním podskupín cirhotický HCC verzus necirhotický HCC sme zistili: vek: 69 vs 68 (p = 0,3); podiel žien: 11,9 % vs 52,6 % (p = 0,0001); NAFLD: 35,9 % vs 70,6 % (p = 0,01).
Záver: Významná časť pacientov má HCC v necirhotickom teréne (20 %). Etiologicky ide dominantne o NAFLD. NAFLD predstavuje pomerne častú etiológiu HCC (42 %). NAFLD je rizikový faktor vzniku HCC v necirhotickom teréne. Nepreukázali sme štatisticky významný rozdiel v prežívaní v závislosti od etiológie ani od prítomnosti či absencie cirhózy.
nealkoholová tuková choroba pečene hepatocelulárny karcinóm cirhóza
Interná med. 2017; 17 (4): 167-174
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by