Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Nefrometria v predpovedi prognostického rizika svetlobunkového karcinómu obličky
Ján Šulgan, Ján Švihra, Boris Eliáš, Ján Ľupták, Martin Jonáš, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Ciele: Fuhrmanovej nukleárny grading (G) je najčastejšie používaný prognostický faktor vhodný na stanovenie priebehu ochorenia karcinómu obličky. Nefrometria je nový prognostický nomogram zameraný na Fuhrmanovej grading, a to najmä na predpoveď vysokého stupňa gradingu. Cieľom práce je praktická validácia nefrometrie. Klinický súbor a metódy: Nefrometrický nomogram má 5 komponentov: R (veľkosť tumoru), E (exofytický/endofytický rast tumoru), N (vzdialenosť tumoru k dutému systému), A (anteriórna/posteriórna lokalizácia tumoru) a L (lokalizácia tumoru pozdĺž interpolárnych línií). Podľa počítačovej tomografie (CT) a magnetickej rezonancie (MR) bolo vyhodnotené nefrometrické RENAL skóre (RS) u 47 pacientov. Všetci pacienti mali vykonanú radikálnu alebo parciálnu nefrektómiu v rokoch 2009 – 2011. Nálezy CT a MR hodnotil jeden urológ, grading hodnotili dvaja patológovia. Pacienti boli stratifikovaní do 4 kategórií podľa histologického nálezu G1 – G4. Výsledky: Do štúdie bolo zahrnutých 47 pacientov, v priemernom veku 65,8 roka (rozsah 43 – 88). Počet mužov bol 29 (61,7 %), počet žien 18 (38,3 %). Najvyšší grading G4 bol u 11 pacientov (23,4 %), svetlobunkový karcinóm sa vyskytoval u všetkých pacientov. V rámci súboru sme potvrdili signifikantnú koreláciu 0,559 (p < 0,01) grading vs RENAL skóre. Priemerné nefrometrické skóre RENAL bolo signifikantne odlišné podľa rôzneho stupňa Fuhrmanovej gradingu. Priemerné skóre sa zvyšovalo podľa nárastu gradingu v jednotlivých kategóriách G1 vs G2 vs G3 vs G4 – 7,7 (SD ± 2,5) vs 8,6 (SD ± 1,5) vs 9,5 (SD ± 1,2) vs 10,8 (SD ± 0,9). Závery: Nefrometrické skóre RENAL potvrdilo prediktívnu hodnotu pre predpoveď prognostického rizika svetlobunkového karcinómu obličky podľa Fuhrmanovej gradingu.
karcinóm obličky RENAL nefrometria grading
Klin. urol. 2014; 10 (3): 77-80
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by