Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nesteroidné antireumatiká a gastrointestinálny trakt – stratégia ochrany sliznice
Laura Gombošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2018
Užívanie nesteroidných antireumatík (NSAID – non steroidal anti-inflammatory drugs) neustále rastie. Predstavujú
efektívnu liečbu akejkoľvek bolesti s dominanciou pohybového aparátu, s veľmi dobrým protizápalovým a antipyretickým
efektom. Mnohé z nich sú voľne dostupné a pacienti ich bežne užívajú. Častá preskripcia blokátorov protónovej
pumpy (PPI – proton pump inhibitors) s cieľom ochrany sliznice gastroduodéna má za následok kontrolovaný
výskyt ulcerácií napriek nárastu spotreby NSAID. Na druhej strane však narastá počet poškodení sliznice tenkého
a hrubého čreva, mnohokrát s vážnymi následkami, pretože PPI nie sú v danej lokalite mukoprotektívne. Vyššie riziko
komplikácií sa pozoruje u pacientov s konkomitantnou liečbou antiagreganciami (hlavne aspirín) a antikoagulanciami.
Článok rozoberá mechanizmy poškodenia sliznice pri liečbe NSAID, so zreteľom aj na stredný i dolný tráviaci
trakt a možnosti prevencie a liečby komplikácií v klinickej praxi.


Nonsteroidal antiinflammatory drugs and the gastrointestinal tract – the strategy of the mucosal protection

Using of the non-steroidal antiinflammatory drugs is permanently increasing. NSAIDs represents effective therapy
of whatever pain, preferably of the motion aparatus, with very good antiinflammatory and antipyretic properties.
A lot of them are over the counter and patients commonly used them. The efficacy of NSAIDs as anti-inflammatory
analgesics is not in doubt, but their adverse events can be serious. The often prescription of the proton pump inhibitors
for protection of the gastroduodenal mucosa causes regular incidence of the ulcerations despite of increasing
consumption of the NSAIDs. On the other hands, the intestinal damages are increased, frequently with severe
complications, because of the PPIs are without effect in these parts of GI tract. There was seen the higher incidence
of the complications in the patients with concomitant therapy with aspirin and anticoagulants. An article deals
with the mechanisms of the NSAID damage of the mucosa with accent on the middle and lower digestive tract
and prevention possibilities in the daily practice.
Keywords: non-steroidal antiinflammatory drugs, NSAID, gastropathy, enteropathy, colopathy, ulcerations, the intestinal
microbiota
nesteroidné antireumatiká NSAID gastropatia enteropatia kolopatia ulcerácie črevný mikrobióm
Interná med. 2018; 18 (6): 265-269
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by