Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Nežiaduce účinky imunoterapie v liečbe onkologických ochorení
Tomáš Šálek,  Zuzana Mináriková, Štefan Pörsök, Natália Pazderová, Eva Zomborská, Ján Slopovský, Benjamin Špánik
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2021
Za posledné dve desaťročia sa imunoterapia ukázala ako sľubná možnosť liečby pacientov s rakovinou. Novšie verzie imunoterapie, ako sú inhibítory kontrolných bodov, však môžu byť spojené s neobvyklými nežiaducimi účinkami (AE), ktorých závažnosť môže byť od miernych po život ohrozujúce. Na rozdiel od bežných AE konvenčnej chemoterapie, ktoré majú po podaní predvídateľný účinok, sú AE týchto novších imunoterapií variabilné v závislosti od typu imunoterapie, spôsobu podania a mechanizmu účinku. Tieto AE môžu nastúpiť a vymiznúť kedykoľvek počas podávania liečby, niekoľko týždňov po podaní liečby alebo niekoľko mesiacov po ukončení liečby. Zlepšenie výsledkov u pacientov podstupujúcich onkologickú imunoterapiu preto vyžaduje znalosti a porozumenie rôznym imunoterapeutickým preparátom aj včasné rozpoznanie a manažment potenciálnych AE, spojených s inhibítormi kontrolných bodov a inými terapiami, ktoré manipulujú s aktiváciou T-buniek, čo spôsobuje autoimunitnú toxicitu

Adverse effects of immunotherapy in the treatment of oncological diseases
Over the past two decades, immunotherapy has emerged as a promising treatment option for patients with cancer. However, newer versions of immunotherapy, such as checkpoint inhibitors, may be associated with unusual adverse effects (AEs) that can range in severity from mild to life-threatening. Unlike common AEs of conventional chemotherapy, which have a predictable nadir or cyclic pattern after administration, AEs of these newer immunotherapies are variable, depending on the type of immunotherapy, route of administration, and mechanism of action. The onset and resolution of these AEs may be present at any time, during administration of treatment, a few weeks after administration of treatment, or several months after completion of treatment. Therefore, improving outcomes in patients undergoing oncologic immunotherapy requires knowledge and understanding of various immunotherapy agents, as well as early recognition and management of potential AEs, especially AEs associated with checkpoint inhibitors and other therapies that manipulate T-cell activation causing autoimmune toxicity.
Keywords: cancer, immunotherapy, adverse events


rakovina imunoterapia nežiaduce účinky
Interná med. 2021; 21 (9): 387-390
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by