Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Nezvyčajná koincidencia neuroendokrinného nádoru obličky a echinokokózy – úskalia diagnostiky a liečby
Ľubomír Ličák, Ivan Minčík, Stanislav Matéffy
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Primárne neuroendokrinné nádory obličky sú veľmi zriedkavé. Zobrazovacie a imunohistochemické vyšetrenia optimalizujú diagnostický a terapeutický postup. Stratégia liečby závisí od typu nádoru a rozsahu postihnutia.
Pri lokalizovaných nádoroch je chirurgická liečba jedinou kuratívnou metódou. Lokálne pokročilé a metastázujúce neuroendokrinné nádory majú zlú prognózu. Práca prezentuje kazuistiku 76-ročnej pacientky s echinokokózou pečene
v koincidencii so slabo diferencovaným (high-grade) malobunkovým neuroendokrinným karcinómom ľavej obličky.

The unusual coincidence of neuroendocrine tumour and echinococcosis - pitfalls of the diagnosis and treatment
Primary neuroendocrine tumours of the kidneys are sporadic. Imaging and immunohistochemical examination optimize a diagnostic and therapeutic procedure. The treatment strategy depends on the type of tumour and extent of affliction. In localized tumours, surgical treatment is the only curative method. Locally advanced and metastasizing neuroendocrine tumours have an adverse prognosis. The work presents a case study of a 76-year old patient with echinococcosis of the liver in coincidence with poorly differentiated (high-grade) small cell neuroendocrine carcinoma of the left kidney.
Keywords: echinococcosis of the liver, a neuroendocrine tumour of the kidney, chromogranin A, neuron specific enolase, PET CT with 68Galium DOTA, somatostatin receptors, 177Lu -DOTATATE
echinokokóza pečene neuroendokrinný nádor obličky chromogranín A neurón špecifická enoláza PET CT s 68Gálium DOTA somatostatínové receptory 177Lu-dotatate
Klin urol 2020; 16 (2-3): 96 – 100
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by