Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Nové neinvazívne molekulárne a fluorescenčné metódy v detekcii nádorov močového mechúra
Vladimíra Sobolová, Vincent Nagy
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Článok ponúka informácie o nových prístupoch pri diagnostike a monitorovaní karcinómu močového mechúra metódami molekulovej a fluorescenčnej analýzy. Ide o metódy detekcie mikroRNA faktora indukovaného hypoxiou a pomocou fluorescenčného vyšetrenia moču. MikroRNA (miRNA) je jednovláknový reťazec malej nekódujúcej RNA s dĺžkou 19 – 25 nukleotidov. Jej úlohou je podieľať sa na regulácii génovej expresie, kde zohráva úlohu silencera. Expresia regulácie je založená na párovaní báz s transkripciou cieľového génu kódujúceho proteín, vedúceho k zníženiu regulácie alebo represii cieľového génu. Faktor 1 indukovaný hypoxiou (HIF-1) je transkripčný faktor citlivý na koncentráciu kyslíka v prostredí bunky. Výskum potvrdil asociáciu HIF-1a s profilom angiogenézy. Diagnostické monitorovanie vzoriek moču metódami fluorescenčnej analýzy umožňuje detekciu zmeny fluorescenčného spektra v priebehu ochorenia rovnako ako pri odpovedi na terapiu. Menované metódy majú potenciál zlepšiť záchyt ochorenia a tiež uľahčiť sledovanie dispenzarizovaných pacientov.

Novel non-invasive molecular and fluorescent methods in the detection of bladder tumours
The article offers information about new approaches in the diagnosis and monitoring of bladder cancer by molecular and fluorescence analysis methods. Listed methods are used for detection of micro RNA, hypoxia-induced factor and fluorescence urine examination. MicroRNA (miRNA) is a single stranded small non-coding RNA consisting of 19-25 nucleotides in length. Its role is to participate in the regulation of gene expression, where it plays the role of the silencer. Expression of regulation is based on base pairing with a gene for transcription of a target protein that results in a decrease in regulation or repression of the target gene. Hypoxia-induced factor 1 (HIF-1) is a transcription factor sensitive to the oxygen concentration in the cell environment. Research has confirmed the association of HIF-1a with an angiogenesis profile. Diagnostic monitoring of urine samples by fluorescence analysis methods allows detection of changes in fluorescence spectrum during disease as well as in response to therapy. These methods have the potential to improve diagnostic capture and to facilitate follow-up of patients.
Keywords: bladder tumours, microRNAs, hypoxia-inducible factor, fluorescent urine examination
nádory močového mechúra mikroRNA faktor indukovaný hypoxiou fluorescenčné vyšetrenie moču
Klin urol 2019; 15 (3): 119 – 122
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by