Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Nové postupy v liečbe nízkorizikového diferencovaného karcinómu štítnej žľazy a slovenské reflexie
Ján Podoba, Marianna Grigerová, Emília Mojtová, Robert Králik, Eva Takácsová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2020
V dôsledku zavedenia citlivých diagnostických prístrojov (USG, CT a MR) do bežnej klinickej praxe sa od 80. rokov a najmä posledné desaťročie zachytáva niekoľkonásobne viac karcinómov štítnej žľazy, pričom absolútna väčšina z nich sú nízkorizikové karcinómy – malé tumory bez extratyreoidálnej propagácie a bez uzlinových či vzdialených metastáz. Podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny je v prípade tyreoidálneho karcinómu dnes vo väčšine krajín západného sveta rozšírené naddiagnostikovanie a zbytočné nadliečovanie pacientov. Guidelines Americkej tyreoidologickej spoločnosti z r. 2015 ponúkajú vo vybraných prípadoch nízkorizikových karcinómov limitovaný chirurgický výkon (lobektómiu) ako alternatívu doteraz vykonávanej totálnej tyreoidektómie s následnou liečbou rádioaktívnym jódom. Lobektómia významne znižuje morbiditu pacientov. Autori článku sa prikláňajú k tomuto novému postupu, zdôrazňujú však nevyhnutnosť vykonávať túto liečbu iba v centrách pre manažment pacientov s karcinómom štítnej žľazy.

New procedures in the treatment of low-risk differentiated thyroid cancer and Slovak reflections
The introduction of sensitive diagnostic techniques (USG, CT and MRI) has led since 80ties to a massive increase in detection of thyroid cancer. The vast majority is low-risk cancer - small tumours without extrathyroidal extension, without lymph node involvement and distant metastases. According to the International Agency for Research on Cancer, high-income countries are facing overdiagnosis and overtreatment of thyroid cancer. ATA guidelines 2015 offer for properly selected low-risk patients thyroid lobectomy as an alternative to total thyroidectomy and radioiodine therapy. Limited surgery significantly decreases the morbidity of the patients. The authors tend to this new therapeutic procedure. On the other hand, they emphasize the necessity to perform this therapy only in centres for the management of thyroid cancer patients.
Keywords: low risk differentiated thyroid cancer, total thyroidectomy, lobectomy, microcarcinoma, active surveillance
nízkorizikový diferencovaný karcinóm štítnej žľazy totálna tyreoidektómia lobektómia mikrokarcinóm aktívne sledovanie
Interná med. 2020; 20 (2): 67-72
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by