Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ODPORÚČANIA
Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií
Ľubomíra Fábryová
Aj keď uplynuli iba tri roky od publikovania ESC/EAS odporúčaní zameraných na manažment dyslipidémií, 31. augusta 2019 boli vzhľadom na nahromadenie nových dôkazov zosumarizované a vydané nové odporúčania. Nové odporúčania ESC/EAS 2019 poskytujú dôležité novinky a rady týkajúce sa manažmentu pacientov s dyslipidémiami, ktoré by mali klinikom umožniť účinnú a bezpečnú redukciu kardiovaskulárneho rizika prostredníctvom modifikácie lipidového spektra – dôležitého rizikového faktora rozvoja aterosklerózy. Cieľom odporúčaní je uľahčiť komunikáciu profesionálov s jednotlivcami o ich kardiovaskulárnom riziku a benefitoch prijatia a udržiavania zdravého životného štýlu, ale aj mimoriadne včasnej modifikácii poruchami metabolizmu lipidov sprostredkovaného kardiovaskulárneho rizika. Článok sumarizuje najdôležitejšie zmeny, ktoré sa bezprostredne dotýkajú našej dennej klinickej praxe.

News in ESC/EAS Recommendations 2019 for Dyslipidemia Management
Although only three years have elapsed since the publication of the ESC / EAS recommendations on dyslipidemia management, 31 August 2019 new recommendations were summarized and issued due to the accumulation of new evidence. The new ESC / EAS recommendations on lipid management 2019 provide important news and advice on the management of patients with dyslipidemia, which should allow clinicians to effectively and safely reduce cardiovascular risk through modification of the lipids - an important risk factor for the development of atherosclerosis. The aim of the recommendations is to facilitate the communication of professionals with individuals about their cardiovascular risk and benefits of adopting and maintaining a healthy lifestyle, as well as timely modification by cardiovascular risk-mediated lipid metabolism disorders. The article summarizes the most important changes that directly affect our daily clinical practice.
Keywords: lipids, risk factors, primary and secondary prevention, target values for LDL-cholesterol, risk groups, statin therapy, combination hypolipidemic therapy, lipoprotein (a)
lipidy rizikové faktory primárna a sekundárna prevencia cieľové hodnoty pre LDL-cholesterol rizikové skupiny liečba statínmi kombinovaná hypolipidemická liečba lipoproteín (a)
Interná med. 2019; 19 (10): 403-407
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by