Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: NOVINKY
Novinky v diabetológii 2019
Štúdie Harmony Outcomes a DECLARE-TIMI 58
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Na prelome rokov 2018 a 2019 boli publikované výsledky dvoch významných štúdií kardiovaskulárnej bezpečnosti a efektivity v oblasti liečby diabetu. V štúdii Harmony Outcomes viedla prídavná liečba agonistom GLP-1 receptorov albiglutidom k signifikantnému zníženiu primárneho kompozitného výsledku (kardiovaskulárna mortalita, nefatálny infarkt myokardu alebo nefatálna cievna mozgová príhoda) a infarktu myokardu v skupine vysokorizikových diabetikov 2. typu s preexistujúcou kardiovaskulárnou chorobou.
V štúdii DECLARE-TIMI 58 bol podávaný inhibítor SGLT-2 dapagliflozín ako prídavná liečba diabetikom 2. typu, z ktorých až tri pätiny nemali preexistujúcu kardiovaskulárnu chorobu. Liečba dapagliflozínom viedla k signifikantnému zníženiu koprimárneho výsledku (kardiovaskulárna mortalita alebo hospitalizácia pre srdcové zlyhávanie), pričom prakticky celý efekt liečby na koprimárny výsledok bol vysvetliteľný znížením hospitalizácií pre zlyhávanie srdca. Okrem zlyhávania srdca majú inhibítory SGLT-2 skupinový efekt aj na spomalenie progresie chronickej obličkovej choroby.
V súhrne možno konštatovať, že obidva terapeutické prístupy – agonizmus GLP-1 receptorov aj inhibícia transportéra SGLT-2, sú prínosné v redukcii kardiovaskulárnej morbidity a v niektorých štúdiách aj kardiovaskulárnej a celkovej mortality.

News in diabetology 2019
Harmony Outcomes and DECLARE-TIMI 58 studies
At the turn of 2018 and 2019, the results of two major studies of cardiovascular safety and effectiveness in the treatment of diabetes were published. In the Harmony Outcomes study, add-on GLP-1 agonist treatment with albiglutide resulted in a significant reduction in both primary composite outcome (cardiovascular mortality, non-fatal myocardial infarction or non-fatal stroke) and myocardial infarction in a group of high-risk patients with type 2 diabetes and pre-existing cardiovascular disease.
In the DECLARE-TIMI 58 trial, the SGLT2 inhibitor dapagliflozin was administered as an add-on treatment to patients with type 2 diabetic, of which up to three fifths did not have pre-existing cardiovascular disease. Treatment with dapagliflozin resulted in a significant reduction in the co-primary outcome (cardiovascular mortality or hospitalization for heart failure). Practically the whole effect of treatment on the outcome was explained by a reduction in hospitalizations for heart failure. In addition to heart failure, SGLT2 inhibitors also have a group effect in slowing the progression of chronic kidney disease.
In summary, both therapeutic approaches – GLP-1 receptor agonism and inhibition of the SGLT2 transporter are beneficial in reducing cardiovascular morbidity, and in some studies, also cardiovascular and total mortality.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, cardiovascular prevention, GLP-1 receptor agonists, SGLT2 inhibitors
diabetes mellitus 2. typu kardiovaskulárna prevencia agonisty GLP-1 receptorov inhibítory SGLT-2
Interná med. 2019; 19 (3): 112-116
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by