Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
OBEZITA A TEHOTNOSŤ
Z. LAUČEKOVÁ, M. ŇACHAJOVÁ, E. KOZUBÍK, I. KAPUSTOVÁ, K. BIRINGER
Obezita je najčastejšou zdravotnou komplikáciou u žien v reprodukčnom veku. Obezita v tehotnosti má krátkodobé aj dlhodobé negatívne následky pre matku aj dieťa. Spôsobuje infertilitu a v skorej tehotnosti spontánne potraty a vrodené anomálie plodov. Z metabolického hľadiska majú obézne ženy v skorej tehotnosti zvýšenú inzulínovú rezistenciu, čo sa klinicky prejavuje v neskorej tehotnosti ako glukózová intolerancia a nadmerný rast plodu. Obézne pacientky majú v termíne vyššie riziko pôrodu cisárskym rezom a taktiež častejšie trpia komplikáciami pri hojení operačných rán. V popôrodnom období sa u obéznych žien častejšie vyskytuje venózny trombembolizmus, depresia a ťažkosti s dojčením. Novorodenci obéznych žien majú pri narodení vyššie zastúpenie telesného tuku, čo zvyšuje riziko detskej obezity. Aj keď neexistuje jeden konkrétny mechanizmus zodpovedný za tieto negatívne perinatálne výstupy v spojitosti s materskou obezitou, dostupné dáta ukazujú, že zvýšená inzulínová rezistencia u matky pred tehotnosťou a s ňou spojená hyperinzulinémia, zápal a oxidačný stres môžu prispievať k skorej placentárnej a fetálnej dysfunkcii.

OBESITY AND PREGNANCY
Obesity is the most common health complication in women of reproductive age. Obesity in pregnancy causes both short and long-term negative consequences for both mother and child. It causes infertility and early pregnancy spontaneous abortions and congenital anomalies of the fetuses. From a metabolic point of view, obese women have increased insulin resistance in early pregnancy, which is clinically manifested in late pregnancy as glucose intolerance and excessive fetal growth. Obese patients have a higher risk of caesarean delivery and are more likely to suffer complications in postoperative wound healing. In the postnatal period, obese women are more likely to have venous thromboembolism, depression and breastfeeding problems. Newborn babies of obese females have higher body fat at birth, increasing the risk of childhood obesity. Although there is no particular mechanism responsible for these adverse perinatal outcomes in connection with maternal obesity, the available data indicate that increased maternal insulin resistance and associated hyperinsulinemia, inflammation, and oxidative stress appear to contribute to early placental and fetal dysfunction.
Keywords: obesity, pregnancy, newborn child
obezita tehotnosť novorodenec
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 71 – 76
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by