Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Obezita a karcinóm prostaty
Terézia Jankovichová, Martin Jankovich
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Cieľ práce: Karcinóm prostaty patrí v súčasnosti medzi najčastejšie diagnostikované malígne ochorenia u muža, taktiež
patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia z onkologickej príčiny. Epidémia obezity predstavuje medicínsky a sociálno-ekonomický
problém súčasnosti. Súvislosť medzi obezitou ako rizikovým faktorom karcinómu prostaty ostáva naďalej nie úplne
objasnená, avšak v súčasnosti sa predpokladá vzťah medzi obezitou a vznikom agresívnych foriem karcinómu prostaty
a rýchlejšou progresiou ochorenia. Cieľom práce bolo na základe aktuálnych dostupných vedeckých informácií zhodnotiť
vzťah obezity a karcinómu prostaty.
Materiál a metódy: Vyhľadávanie a analýza informácií v elektronických medicínskych databázach.
Výsledky: Na základe zhodnotenia štúdií sa obezita, konkrétne zastúpenie abdominálneho tuku, ukazuje ako prediktor
rizika vzniku agresívnejších foriem karcinómu prostaty. Štúdie zaoberajúce sa vzťahom karcinómu prostaty a metabolického
syndrómu napriek nehomogénnosti preukázali zvýšenú mieru rizika karcinómu prostaty hlavne vo vzťahu k BMI
a obvodu pása. Taktiež sa preukázala pozitívna korelácia vo vzťahu metabolického syndrómu a pokročilých foriem ochorenia.
Skúmanie možných molekulárnych mechanizmov nepreukázalo jednoznačné výsledky. Hladina leptínu korelovala
s výskytom agresívnych foriem karcinómu, činnosť leptínu sa preukázala ako nezávislá od prítomnosti leptínových receptorov
v prípade tumoru prostaty. Ako možný mechanizmus vysvetlenia prepojenia metabolického syndrómu a karcinómu
prostaty by mohol byť inzulín a IGF 1 signálna cesta, avšak chýbajú podrobnejšie výskumy.
Záver: Obezita sa ukazuje ako rizikový faktor pre agresívne a pokročilé formy karcinómu prostaty, taktiež má vplyv na
špecifickú nádorovú mortalitu. Molekulárne príčiny nie sú zatiaľ spoľahlivo objasnené, a preto sú potrebné ďalšie skúmania.
karcinóm prostaty obezita metabolický syndróm incidencia mortalita
Klin. urol. 2015; 11 (1): 14-16
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by