Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Obstipácia v detskom veku – stále aktuálny problém
Oleksandr Dobrovanov, Viktor Vidiščák, Katarína Furková, Augustín Prochotský, Evelína Kovácsová, Peter Štefaník
Obstipácia patrí medzi najfrekventovanejšie symptómy v súčasnom civilizovanom svete, ktorý často rieši pediater a detský gastroenterológ. Diferenciálne diagnosticky je veľmi dôležité odlíšiť chronickú symptomatickú a funkčnú zápchu (bez organického podkladu), ktorá je v detskom veku najčastejšia. Organické príčiny zápchy väčšinou patria do rúk úzkych špecialistov. Hlavným patofyziologickým mechanizmom funkčnej zápchy je stres, bolesť pri vyprázdňovaní a strach z ďalšej bolestivej defekácie. V klinickom obraze dominuje nefrekventované a ťažké vyprázdňovanie veľkého množstva tuhej stolice. Ak anamnéza, laboratórne, zobrazovacie a iné pomocné vyšetrenia svedčia o funkčnej zápche a nie sú prítomné varovné príznaky chronickej symptomatickej zápchy, začíname komplexnou liečbou. Terapia zahŕňa edukáciu pacienta a jeho celej rodiny, nácvik defekácie, diétne a režimové opatrenia, dostatočnú pohybovú aktivitu, užívanie osmotických laxatív. Prítomnosť varovných príznakov vyžaduje racionálny diferenciálnodiagnostický postup, ktorý sa líši podľa veku dieťaťa.

Constipation in childhood – still an actual problem
Constipation is one of the most frequent symptoms in today’s civilized world, often treated by a pediatrician and a pediatric gastroenterologist. Differential diagnostics, it is very important to distinguish between chronic symptomatic and functional constipation (without an organic basis), which is most common in childhood. The organic causes of constipation usually fall into the hands of narrow specialists. The main pathophysiological mechanisms of functional constipation are stress, pain during defecation and fear of further painful defecation. The clinical picture is dominated by infrequent and difficult emptying of large amounts of solid stool. If the anamnesis, laboratory, imaging and other ancillary tests indicate functional constipation and no warning signs of chronic symptomatic constipation are present, we begin with comprehensive treatment. Therapy includes education of the patient and his whole family, practice of defecation, dietary and regime measures, sufficient physical activity, use of osmotic laxatives. The presence of warning signs requires a rational differential-diagnostic procedure, which varies according to the age of the child.
Keywords: child, constipation, pediatric surgery, pediatrics, retention of stool, treatment


detská chirurgia dieťa liečba obstipácia pediatria zápcha
Pediatria (Bratisl.) 2021; 16 (5): 233-236
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by