Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Všeobecný lekár
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9848
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Imunológia
Očkovacie látky na báze mRNA v prevencii COVID-19: nová éra vo vakcinológii
Miloš Jeseňák , Radovan Košturiak
S nástupom celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 sa stali dostupné
a účinné vakcíny nevyhnutným nástrojom umožňujúcim zvládnutie pandémie. Stali sa zároveň nádejou pre zvládnutie
ďalších nových pandémií v budúcnosti. V minulosti bol priemerný čas medzi vynájdením vakcíny po jej uvedenie
do praxe približne 10-15 rokov, s jedinou výnimkou, ktorou bola vakcína proti mumpsu uvedená na trh už po
4 rokoch od začiatku jej vývoja. Aj na princípoch súčasných mRNA vakcín sa pracovalo viac ako dve desaťročia.
Práve to umožnilo ich rýchle použitie po objavení novej hrozby – pandemického SARS-CoV-2. Dnes sú v dôsledku
bezprecedentného objemu výskumu a nárastu vedeckých publikácií dostupné veľmi bohaté údaje o ich imunogenite,
bezpečnostnom profile, účinnosti a efektívnosti v rôznych vekových i etnických skupinách, ako aj v najrozmanitejších
epidemiologických podmienkach. Tento stručný článok poskytuje výber relevantných údajov týkajúcich
sa vakcíny mRNA-1273.


mRNA-based vaccines in the prevention of COVID-19: a new era in vaccinology
With the surge of COVID-19 pandemics caused by SARS-CoV-2, safe and effective vaccines became essential part
of the pandemic’s containment. Vaccines also became a hope for overcoming new pandemics in the future. In the
past, the average time from invention of the vaccine to market licensure was 10-15 years, mumps vaccine being
one exemption (4 years). There is more than 20 years long history behind the mRNA platform of current vaccines.
That science allowed quick development and introduction when the new threat – pandemic SARS-CoV-2 – occurred.
Today, as a result of unprecedented research volume and increased number of scientific publications, numerous
data are available on the immunogenicity, safety, efficacy and effectiveness of the vaccines in different age,
race and ethnic groups, as well as in diverse epidemiological sk_settings. This article provides selection of the relevant
data related to vaccine mRNA-1273.
Keywords: vaccination, vaccine, COVID-19, SARS-CoV-2
očkovanie vakcína, COVID-19 SARS-CoV-2
Všeobec. lek. 2022; 1 (1): 31-37
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by